مزایده یک دستگاه سرسره فایبر گلاس ده متری - آگهی 61143

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810467281000236
تاریخ صدور:1398/10/26
شعبه صادر کننده:اجرای احکام شعبه اول دادگاه عمومی(حقوقی) دادگستری شهرستان مرودشت
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

آگهی مزایده اموال منقول- نوبت دوم

در پرونده9724495اجرای الف ج ح5 محکوم علیه مریم چراغی فرزند  قربان و مهدی جامعی فرزند غلامحسین    محکوم است  به پرداخت مبلغ 41/858/615تومان در حق محکوم له قاسمعلی عزیزی فرزند امیر قلی  و پرداخت 1250000تومان به عنوان نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت لذا در همین راستا ی یک دستگاه سر سره فایبر گلاس  به عنوان مال معرفی و توقیف گردیده است و حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری که مصون از تعرض مانده است به مبلغ 200/000/000ریال ارزیابی شده است که از طریق مزایده حضوری در تاریخ 1398/11/14از ساعت10صبح  الی 12ظهر در محل اجرای احکام حقوقی دادگستری مرودشت بفروش میرسد کسانی که در روز مزایده بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند برنده مزایده و ده درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ خواهد شد و مابقی ظرف حداکثر یک ماه بعد وصول می گردد

نظریه کارشناسی

موضوع ارزیابی یک دستگاه سرسره فایبر گلاس ده متری با 200متر مربع کف پوش لاستیکی با توجه به استعلام از شرکت های مختلف تولید کننده در مجموع بهای سرسره و کف پوش ها به مبلغ 200/000/000(دویست میلیون ریال)ارزیابی شده .

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی