مزایده 17 تن سیم آلومینوم اسقاط و 29 تن سیم مسی اسقاط و سایر اقلام ضایعاتی - آگهی 6109

منقضی شده
شرح آگهی :

شرکت توزیع نیروی برق استان قم در نظر دارد برخی از اجناس اسقاطی خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
بدینوسیله از متقاضیان شرکت در مزایده دعوت به عمل می آید از تاریخ 96.11.17 لغایت 96.11.24 با در دست داشتن مدرک شناسایی معتبر و فیش بانکی واریز به مبلغ دویست هزار ریال به حساب ملی سیبا به شماره 0103194693003 جهت خرید اسناد مزایده به اداره مناقصات و قراردادهای این شرکت به نشانی قم، خیابان نیروگاه، نبش میدان شهید امینی بیات، ساختمان ستاد، اتاق 205 مراجعه و یا نسبت به دریافت از طریق سایت های ذیل اقدام نمایند. بدیهی است مهلت ارائه پیشنهادات تا ساعت 9:30 صبح روز یکشنبه مورخ 96.12.6 و زمان بازگشایی پاکات ساعت 10:15 صبح همان روز در سالن کنفرانس شرکت خواهد بود. حضور یک نفر نماینده از طرف پیشنهاددهنده با معرفی نامه معتبر بلامانع خواهد بود.
پیشنهاددهنده مکلف است معادل مبلغ اعلام شده برای هر یک از اجناس، تضمین معتبر براساس مفاد اسناد مزایده (مانند چک بانکی، ضمانت نامه بانکی و سایر موارد ذکر شده در شرایط و اسناد مزایده) به شرکت توزیع نیروی برق استان قم تسلیم نماید.
به پیشنهادهای فاقد سپرده ،سپرده های مخدوش و یا کمتر از میزان مقرر و نیز پیشنهادهای فاقد امضا مشروط و پیشنهادهایی که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل می شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد 
با توجه به ماهیت تفکیکی اقلام، متقاضی می تواند در یک یا چند یا همه ردیف ها شرکت نماید.
شرکت توزیع نیروی برق استان قم در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادها مختار بوده و در مقابل فروش اجناس وجه آن نقدا دریافت و هر گونه مالیات، هزینه چاپ آگهی و نظایر آن طبق قوانین و مقررات به عهده برنده مزایده می باشد
سایر اطلاعات و جزییات مربوطه در اسناد مزایده درج گردیده است.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 38818938-025 (اداره مناقصات و قراردادها) تماس حاصل فرمایید.
سایت شرکت توانیر www.tavanir.org.ir
سایت ملی مناقصات iets.mporg.ir
سایت شرکت توزیع نیروی برق استان قم www.qepd.co.ir

ردیف نوع کالا  واحد مقدار  مبلغ تضمین شرکت در مزایده (ریال)  ردیف نوع  کالا  واحد مقدار  مبلغ تضمین شرکت در مزایده (ریال)
1 ایگتاتور اسقاط  عدد 800 800.000 12 فیوز چاقویی اسقاط عدد 2800 3.400.000
2 خازن اسقاط عدد 300 1.500.000 13 فیوز  قدیمی و چینی اسقاط عدد  2000 1.000.000
3 راک تکخانه عدد 400 200.000 14 کلید مینیاتوری اسقاط عدد  3500 1.145.000
4 راک دوخانه عدد 1800 1.800.000 15 لامپ سوخته اسقاط کیلو 400  320.000
5 راک سه خانه عدد 2000 4.000.000 16 لوازم خودرو اسقاط کیلو  200 190.000
6 ساعت نجومی اسقاط عدد 150 100.000 17 لوازم سوخته برگشتی مشترکین  کیلو 150 520.000
7 سرپیچ لامپ اسقاط عدد 1000 500.000 18 مفصل روغنی اسقاط عدد 15 1.200.000
8 سرکابل روغنی اسقاط عدد 23 1.750.000 19 موتورجوش سوخته عدد 4 380.000
9 سکسیونز تیغه ای اسقاط عدد 25 5.250.000 20  پایه سیمانی اسقاط اصله 600 42.000.000
10 سیم آلومینیوم اسقاط  کیلو 17000 76.500.000 21 مقره چینی اسقاط کیلو 17000 4.250.000
11 سیم مسی اسقاط کیلو 29000 547.600.000 22 کابل پرتولین اسقاط کیلو  2000 16.100.000

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان قم 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی