مزایده یک دستگاه خودروی  وانت پیکان  1600 مدل 1386 - آگهی 61047

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810462736800152
تاریخ صدور:1398/10/25
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان شاهرود
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده وفروش اموال منقول  نوبت اول        

اجرای احکام مدنی دادگستری شاهرود در نظر دارد در پرونده کلاسه 980749.اجرایی نیابت واصله از  شعبه  اجرای احکام مدنی میامی با توجه به عدم تادیه  محکوم به به میزان  11 سکه بهار آزادی  و مبلغ 154/098/268 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه اجرایی مبلغ 8/704/913ریال اموال ذیل را از طریق مزایده حضوری به فروش برساند کارشناس مربوطه مشخصات وقیمت آن را به شرح ذیل اعلام نموده است.

مورد مزایده یک دستگاه خودروی  وانت پیکان  1600به شماره پلاک657ص18 ایران 96 با مشخصات رنگ سفیدروغنی  و مدل 1386

با خصوصیات 1-اتاق درحال حاضر نیاز به تعمیر دارد 2-وضعیت تزئینات  داخلی خودرو نیاز بهسازی دارد (فاقد رادیوپخش) 3-سپر عقب نیاز به تعمیر ،آینه بغل  راست ،تهیه باطیری و... دارد 4- وضعیت آج لاستیک ها نامناسب وحتما نیاز به تعویض می باشد وزاپاس آن همچنین 5-وضعیت فنی  وسیله نقلیه  باتوجه به عدم امکان بررسی دقیق بطور ظاهری متوسط ارزیابی میگردد 6- باتوجه به سوابق وسیله نقلیه ومجهز بودن به سیستم سی ان جی وبادرنظر گرفتن شرایط موجود خودرو های دوگانه سوز وهمچنین باتوجه به نداشتن بیمه شخص ثالث 7- میزان خلافی به مبلغ 8/800/000 ریال  است 

نتیجتا:باتوجه به  مدل وسیله نقلیه وشرایط آن  مورد مزایده به مبلغ.190/000/000 ریال معادل نوزده  میلیون  تومان خواهدشد

افرادی که قصدشرکت درجلسه مزایده رادارند می بایست قبل ازبرگزاری مزایده یک فقره چک تضمینی (رمزدار) معادل ده درصدقیمت پایه کارشناسی دروجه اجرای احکام مدنی دادگستری شاهرود  تهیه وبه این اجرا تسلیم نمایند لذا طالبین میتوانند 5 روز قبل از برگزاری مزایده جهت ملاحظه اموال به این اجرا مراجعه نمایند مزایده از مبلغ کارشناسی آغاز شده وحضوری می باشد هر کس بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده محسوب خواهد شد  ده درصدموردمزایده ازمحل چک تضمینی ومابه التفاوت آن می بایست نقدا فی المجلس پرداخت  و الباقی ثمن را حداکثر ظرف ده روز پس از برگزاری مزایده پرداخت نماید و پس از پرداخت کل مبلغ و جری تشریفات قانونی نسبت به نقل و انتقال اموال مربوطه اقدام خواهد شد هرگونه هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار می باشد چنانچه برنده مزایده در موعد مقرر الباقی ثمن مزایده را نپردازد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد

مکان مزایده : دفتر اجرا احکام مدنی دادگستری شاهرود

زمان مزایده روز.پنجشنبه   مورخ 98/11/10 ساعت.9  الی9/30 صبح

دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شاهرود-محمدی

 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی