مزایده قیر PG58-16ا - آگهی 61036

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810464170000070
تاریخ صدور:1398/10/25
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی بخش صوفیان
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

((آگهی تجدید مزایده اموال منقول))

به موجب پرونده اجرائی کلاسه 960053/ج ح محکوم علیه شرکت راه و ساختمانی فیروزه پی آذربایجان مهندس راه و ابنیه محکوم هستند به پرداخت وجه در حق محکوم له شرکت آذردوام یول و نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت، لذا اموال منقول ذیل که قبلا توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری بشرح ذیل ارزیابی و قیمت گذاری شده است از طریق برگزاری جلسه تجدید مزایده بفروش می رسد:

  مقدار 200320کیلوگرم قیر PG58-16از قرار هر تن 33924400 ریال و هر کیلو 33924ریال جمعا به ارزش 6795665638ریال

لذا مقرر گردیده است اموال مذکور روز چهارشنبه مورخه98/11/23ازساعت10الی 10/30صبح در واحد اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی صوفیان از طریق تجدید مزایده بفروش برسد. مزایده از قیمت پایه کار شناسی شروع وبه بالاترین قیمت پیشنهادی از جانب خریدارن حاضر در جلسه واگذار خواهد شد وده درصد مبلغ پیشنهادی از برنده مزایده نقدا و فی المجلس اخذ و مابقی ثمن مزایده بایستی حداکثر تا یکماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت مبلغ پیش پرداخت اولیه وفق مقررات قانونی بنفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد .متقاضیان شرکت در مزایده میتوانند در صورت تمایل جهت کسب اطلاعات بیشترو بازدید از اموال مورد مزایده 5 روز قبل از مزایده به اجرای احکام دادگاه مراجعه نمایند.متقاضیان شرکت در مزایده باید ده درصد قیمت پایه کارشناسی را نقدا به صندوق دادگاه تودیع نموده و رسید آنرا به اجرای احکام ارائه نمایند یا اینکه به شماره حساب 2171290542006بنام سپرده دادگاه واریز و فیش آنرا به واحد اجرا ارائه نمایند.

مدیر اجرای احکام دادگاه عمومی صوفیان-پورمحمد

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی