مزایده یک ست کامپیوتر سامسونگ،یکدستگاه پرینتر ،دو عدد میز و صندلی اداری و... - آگهی 61031

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810462117200259
تاریخ صدور:1398/10/25
شعبه صادر کننده:شعبه اول نیابت اجرای احکام مدنی دادگاههای عمومی تهران
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

آگهی مزایده اموال منقول

درراستای اجرای مفاد نیابت قضایی واصله از شهرستان  اصفهان بشماره  981145 مورخ 21/07/1398        محکوم علیه شرکت داروگستر رازی  محکوم است به پــرداخت مبلغ 123.923.832 ریال به عنـــوان محکوم بـــه  در حـــق محکوم له  اقای شهرام غفاری  ونیز پرداخت مبلغ  1.800.000 ریال بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت که در این خصوص حسب تقاضای محکوم له اموال منقولی به نشانی تهران میدان آژانتین خ وزرا خ 12 پلاک 24 شرکت دارو گستر رازی  به شرح  یک ست کامپیوتر سامسونگ به ارزش شش میلیون ریال 2-یک دستگاه پرینتر HP-10329با ارزش چهار میلیون 3-دو عدد میز و صندلی اداری هریک با ارزش سه میلیون ریال جمعا شش میلیون ریال 4-یک دستگاه فکس پاناسونیک 612 با ارزش چهار میلیون ریال 5-دودستگاه خرد کن کاغذ مارک ریموت هر یک با ارزش شش میلیون ریال جمعا دوازده میلیون ریال  از محکوم علیه توسط این اجراء توقیف وبوسیله کارشناس رسمی دادگستری قیمت پایه آن جهت مزایده جمعاً به مبلغ بیست و شش میلیون  ریال ارزیابی وتعیین گردیده است. بنابراین مقرر گردید اموال فوق الذکر در روز شنبه مورخ  26/11/1398از ساعت  12 الی 13  از طریق مزایده حضوری در محل نگهداری اموال به نشانی تهران میدان آژانتین خ وزرا خ 12 پلاک 24 شرکت دارو گستر رازی به فروش برسد مزایده از قیمت پایه کارشناسی آغاز وبه کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ده درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس نقداً از خریدار اخذ و مابقی ثمن مزایده راخریدار می بایستی همان روز  تودیع نموده و قبض آن را به این اجراء تسلیم نماید در غیر اینصورت ده درصد دریافتی به نفع دولت ضبط خواهد شد و مزایده برای یکبار دیگر تجدید خواهدشد. هزینه نقل وانتقال به عهده خریدار می باشد.%61

مدیر شعبه  اول  نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری تهران

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی