مزایده  جمع آوری پسماند خشک و تفکیک در مبدا - آگهی 61026

منقضی شده
شرح آگهی :

فراخوان مزایده عمومی
شهرداری بندر بوشهر در نظر دارد به شرح جدول نست به جمع آوری پسماند خشک و تفکیک در مبدا از طریق مزایده عمومی اقدام نماید لذا از کلیه متقاضیان حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت به عمل می اید برای خرید اسناد مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)   به آدرس www.setadiran.ir  اقدام نماید ضمنا کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد قیمت و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد انجام خواهد شد و لازم است مزایده گرن در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند

عنوان برآورد وزن پسماند خشک به صورت ماهیانه کیلوگرم شماره فراخوان قیمت کارشناسی پایه
ریال به صورت ماهیانه
مبلغ تضمین شرکت
در مزایده ریال
 جمع آوری پسماند خشک و تفکیک در مبدا  193.000  509800571000014  549.500.000  350.000.000

توضیحات:
1- تضمین شرکت در مزایده می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی یا ضمانت نامه صادر شده از مؤسسات غیر بانکی تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی یا اوراق مشارکت یا واریز وجه نقد به حساب سپرده  بانک شهر به شماره 1003288684 بانک شهر مرکزی ارائه گردد. 
تاریخ فروش اسناد: کلیه متقاضیان می توانند حداکثر تا ساعت 15 روز شنبه 98.11.5 از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت ستاد اسناد مزایده را دریافت نمایند
3-مهلت تحویل پاکات: تا ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 98.11.20 از طریق بارگذاری در سامانه الکترونیک دولت و تحویل اصل پاکت ضمانت نامه و اسناد پاکت ب به صورت فیزیکی در اداره امور پیمان شهرداری بندر بوشهر و دریافت رسید
تاریخ بازگشایی پیشنهادها: دوشنبه مورخ 98.11.21 ساعت ده صبح
مکان بازگشایی: شهرداری مرکزی بوشهر روبروی میدان شهرداری
سایر جزئیات و شرایط در اسناد مزایده درج شده است
حضور نمیندگان شرکت ها با در دست داشتن معرفی نامه کتبی در جلسه مزایده آزاد است
ضمنا متن آهی در شبکه اطلاع رسانی شهرداری بوشهر به آدرس www.bushehr.ir درج گردیده است
در صورتی که برندگان اول ودوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد
شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است
هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برندگان مزایده می باشد
آدرس دستگاه مزایده گر جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت های الف و ب به شرح بوشهر میدا شهرداری ساختمان مرکزی شهرداری طبقه دوم اداره ا مور پیمان و تلفن 07733340571 می باشد
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجتم مراحل عضویت در سامانه www.setadiran.ir مرکز تلفن 41934-021

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی