مزایده یک عدد تابلو برق - آگهی 61021

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810461773800193
تاریخ صدور:1398/10/26
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان کردکوی
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

(آگهی مزایده مرحله دوم)

نظر به اینکه محکوم علیه شرکت کشتارگاه صنعتی پیگرد طیور مرغ کردکوی به موجب دادنامه شماره 95340 مورخه 1395/07/14 اداره کار وامور اجتماعی کردکوی و اجرائیه صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی کردکوی به پرداخت مبلغ 69/491/294 ریال بایت مطالبات کارگری و مبلغ 38/214/509 ریال بابت حق بیمه از تاریخ 1394/05/01 لغایت تاریخ 1395/06/20 در حق محکوم لها خانم عظیمه شاهرودی فرزند صفرعلی و مبلغ 1/500/000 ریال بایت هزینه اجرائی دولت محکوم گردیده است ومحکوم لها جهت اخذ مطالبات خود یک عدد تابلو برق را توقیف نموده است و این تابلو برق در شرکت محکوم علیه واقع در جاده کردکوی بندرترکمن واقع شده است و کارشناس آن را به مبلغ 150/000/000 ریال ارزیابی نموده است و به مزایده گذارده می شود که با توجه به درخواست خواهان و اقدامات انجام شده از طریق مزایده حضوری به فروش میرسد طالبین خرید می توانند پیشنهادات خود را در جلسه مزایده ارائه دهند. مکان :اجرای احکام مدنی دادگستری کردکوی زمان:مورخه :  1398/11/20 ساعت 9 الی 10  1 - مزایده از مبلغی که توسط کارشناس تعیین شده شروع می شود و برنده مزایده کسی خواهد بود که بالاترین مبلغ را درجلسه پیشنهاد دهد 2- مزایده با حضورنماینده اجرای احکام مدنی و نماینده دادسرای شهرستان کردکوی صورت خواهد گرفت . 3-برنده مزایده میبایست 10% مبلغ مورد خرید را نقداً بشماره حساب سپرده دادگستری کردکوی واریز نماید در صورتیکه الباقی مبلغ به میزان 90% را طی یکماه از تاریخ مزایده پرداخت نکند مبلغ ده درصد پرداختی وی با توجه به ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی به نفع دولت ضبط خواهد شد . 4- طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از اجرای مزایده به هماهنگی این اجرا از مال مورد نظر بازدید نمایند . 5 – انتقال مال پس از تشریفات قانونی و تائید صحت مزایده از ناحیه دادگاه صادر کننده دادنامه صورت خواهد گرفت . رمضانعلی موجرلو- مدیر دفتر شعبه اوّل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان کردکوی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی