مزایده 6 دستگاه خودرو سواری مازاد بر نیاز ( پژو 405،سمند، پژو RD،پراید141) - آگهی 61014

منقضی شده
شرح آگهی :

اگهی مزایده 
فروش 6 دستگاه خودرو سواری 
دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی (نوبت دوم )
دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی در نظر دارد تعداد 6 دستگاه خودرو سواری مازاد بر نیاز خود را با بالاترین قیمت پیشنهادی بشرح جدول مشخصات ذیل از طریق سامانه تدارکات دولت به ادرس  www.setadiran.ir به شماره فراخوان 1098090786000003 از طریق مزایده کتبی غیر حضوری واگذار نماید.

ردیف نوع خودرو مدل
 1  پژو 405  1384
 2   پژو 405  1384
 3  سمند  1384
 4  پژو RD  1384
 5   پژو RD  1384
 6  پراید 141  1384

متقاضیان حقیقی و حقوقی می توانند از تاریخ درج این اگهی در ورزنامه به مدت حداکثر 10 روز در ساعات اداری از خودروهای فوق واقع در بیرجند انتهای بلوار شهید اوینی دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی بازدید و ضمن مراجعه به سامانه تدارکات و چاپ مدارک مربوطه مبلغ پیشنهادی خود را به صورت کتبی در پاکات در بسته به ادرس بیرجند انتهای بلوار شهید اوینی دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی دفتر مدیریت مالی استان تحویل نمایند. ضمنا متقاضیان می بایست مبلغ 30.000.000 ریال بعنوان سپرده شرکت در مزایده اعم از واریز وجه نقد به حساب شماره 01090876088005 نزد بانک صادرات شعبه دانشگاه بیرجند به نام اعتبارات سپرده دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی یا ارائه ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی معادل مبلغ فوق در وجه دانشگاه ارائه نمایند 
 دانشگاه در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات دارای اختیار تام می باشد
تلفن های تماس مدیریت مالی استان  32202262-32202263-056

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی