مزایده پرکن مایعات خطی، مخزن استیل،دیک پخت رو باز - آگهی 59426

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810466523900065
تاریخ صدور:1398/11/17

شعبه صادر کننده:شعبه نهم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تبریز

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:
آگهی مزایده اموال منقول ( نوبت دوم)

در خصوص پرونده اجرایی به کلاسه 980336 ج م 9بر له آقای اصغر نظری با وکالت محسن احمدی و بر علیه آقای 1- علی امینی دو قلعه 2- مصطفی نظری به خواسته2/040/000/000 ریال از بابت اصل و به اضافه سایر هزینه ها خواسته و مبلغ 102/000/000 ریال از بابت نیم عشر اجرائی در حق صندوق دولت به علت عدم پرداخت دین ، اموال متعلق به محکوم علیه توقیف و ارزیابی و طی مراحل قانونی در تاریخ98/12/12 روز دوشنبه از ساعت 11 تا 12 ظهر از طریق مزایده در واحد اجرای احکام مدنی تبریز واقع درگلکار کوی بعثت مجتمع شهید بهشتی طبقه سوم اتاق 338اجرای احکام مدنی شعبه سوم به فروش خواهد رسید % مزایده از مبلغ ارزیابی شده کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس اخذ و مابقی حداکثر یک ماه فرصت داده میشود . برنده مزایده به هر عنوان انصراف نماید ده درصد مبلغ پیشنهادی بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد .طالبین می توانند پنج روز قبل مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی این واحد واقع در ابتدای جاده لیقوان - جنب جاده اتوبان تبریز- تهران - کارخانه شرکت مهران رود باسمنج (بامادا)بازدید نمایند . صورت ریز اقلام توقیفی "

1- پرکن :پرکن مایعات خطی- 8 نازله - با درب بند - تمتم اوتماتیک - ساخت صنایع نوین صنعت از جنس استیل 304 نگیر (غیر مغناطیسی)- با تابلوی فرمان و برق مربوطه .

2- میز جمع کن - با نوار نقاله منصوبه در وسط میز - عرض میز 120 -سانتی متر - طول 400 سانتی متر - بلندی 100 سانتی متر از ورق 2 میلی متر - پایه ها از قوطی 4در 4 و 2در 2 از جنس استیل 304 - با الکترو گیر بکس مربوطه :قیمت 1/000/000/000 ریال

3- مخزن استیل ظرفیت 650 لیتر - رو باز (بدون عدسی بالائی)از جنس استیل 304 نگیر ( غیر مغناطیسی)80/000/000/ریال

4- مخزن استیل به ظرفیت 2500 لیتر - از جنس استیل 304 نگیر (غیر مغناطیسی) 170/000/000

5- دیک پخت رو باز - ظرفیت 450 لیتر منصوبه روی چهار پایه - کلا از جنس استیل 304 نگیر -قسمتی از دیگ دو جداره - سیستم

تخلیه به صورت دستی با گیر بکس و غربالک 175/000/000 ریال.

جمع کل یک میلیاردو چهار صدو بیست و پنج میلیون ریال بر اورد شده است.

دادروز شعبه 9 اجرای احکام مدنی دادگستری تبریز- ملکی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی