مزایده خودروهای شرکتی - آگهی 58248

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی فراخوان مزایده عمومی 
نوبت دوم 
مزایده خودروهای شرکتی
شرکت گاز استان البرز در نظر دارد مزایده عمومی «مزایده خودروهای شرکتی» به شماره نیاز  در سامانه ستاد 1098001402000004 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت استاد برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه ماهانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده انجام نمایند
تاریخ انتشار مزایده در سامانه مورخ 98.9.27 می باشد 
مبلغ برآورد اولیه: 350.600.000 ریال 
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ ن 50569 ه تاریخ 94.9.22 به مبلغ 17.500.000 ریال
آخرین زمان بارگزاری اسناد توسط مزایده گر در سایت  تا ساعت 16 روز شنبه تاریخ 98.10.07
اخرین زمان بارگزاری اسناد توسط مزایده گر در سایت تا ساعت 16 روز شنبه 98.10.21
زمان بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه ستاد: ساعت 11:00 روز یک شنبه تاریخ 98.10.22
مزایده گران نیز می توانند جهت کسب اطلاعات از دستگاه مزایده گزار جهت دریافت مراحل پیمان سپاری در خصوص اسناد مزایده به آدرس کرج، میدان طالقانی، بلوار تعاون ، خیابان فرهنگ ، روبروی تربیت 6 شرکت گاز استان البرز و تلفن: 143 -  34187146 نمابر 02632520868  مراجعه و یا تماس حاصل نمایند
شرایط مناقصه گر:
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس : 41934-021
دفتر ثبت نام 85193768-88969737
اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها و در سایت سامانه WWW.setadiran.ir بخش نام پروفایل تامین کننده و مناقصه گر موجود است  
مدت اعتبار پیشنهادات 3 ماه تقویمی در صورت صلاحدید مناقصه گزار

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی