مزایده سه دستگاه تنور نانوائی - آگهی 58212

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810467995700007
تاریخ صدور:1398/11/01
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف گلبهار
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

 آگهی مزایده اموال منقول – نوبت دوم

 به موجب اجرائیه صادر شده به کلاسه 980127 مطروحه در اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف گلبهار  محکوم علیه عرفان عابدی پورنیک اقبال محکوم به پرداخت مبلغ 17/389/000 ریال در حق ابراهیم ارشیا  به انضمام هزینه های دادرسی و مبلغ 520/000 ریال نیم عشردولتی در حق دولت گردیده است که جهت استیفای محکوم به اموال منقول  تعداد سه دستگاه تنور نانوائی معروف به درگزی  معرفی و توقیف می باشد که توسط کارشناس رسمی دادگستری به میزان 60/000/000 ریال ارزیابی گردیده است که مال موصوف در یوم شنبه مورخ  98/11/26  از ساعت 10 الی 11 از طریق مزایده در دفتر اجرای احکام مدنی شورا واقع در گلبهار خیابان بهار ، کوچه نرگس ، نرگس 5 به فروش می رسد قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد که 10% از مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است ظرف مهلت قانونی نسبت به پرداخت الباقی مبلغ اقدام در غیر اینصورت ده درصد اولیه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد طالبین در صورت تمایل می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به ملاحظه نمودن  مال مورد مزایده اقدامات لازم بعمل آید./

دادورز شعبه اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف گلبهار - علیرضا باشر

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی