مزایده انواع تجهیزات و لوازم اسقاط  - آگهی 58210

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی شماره 06-98
شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان
این شرکت در نظر دارد نسبت به فروش انواع تجهیزات و لوازم اسقاط  از طریق برگزاری مزایده عمومی یک مرحله ای اقدام نماید.
از علاقمندان به شرکت در مزایده فوق دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و نسبت به واریز مبلغ 1.000.000 ریال به صورت الکترونیکی به شماره حساب 4001103104025187 تمرکز وجوه درآمد حق انشعاب و سایر درآمدها شرکت برق منطقه ای هرمزگان از تاریخ 98.10.2 لغایت 98.10.11 اقدام و یک نسخه از اسناد مزایده را دریافت نمایند. با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار می گردد لازم است در صورت عدم عضویت قبلی شرکت کنندگان در سامانه فوق مراحل ثبت نام در سایت مذکور انجام  ونسبت به دریافت گواهی امضا الکترونیکی اقدام نمایند شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09173619346 آقای ناصریان حاصل فرمایند. ثبت شماره تلفن، فکس و ایمیل از سوی شرکت کنندگان در سامانه الزامی می باشد ضمنا تاکید می گردد علاوه بر بارگزاری اسناد مزایده به صورت امضا یا مهر شده تضمین شرکت در مزایده و همچنین پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد، می بایست یک نسخه اسناد به صورت فیزیکی نیز در روز برگزاری مزایده به دبیرخانه این شرکت ارائه گردد
توضیحات: 
مبلغ تضمین شرکت در مزایده: 5% پنج درصد مبلغ پیشنهادی به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی به نفع فروشنده (علاوه بر بارگزاری در سامانه ستاد) به همراه سایر اسناد در روز برگزاری مزایده تسلیم دبیرخانه مزایده گردد
به پیشنهادات مشروط ، مبهم ، مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر به دبیرخانه این شرکت ارسال گردد مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
حداکثر مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه این شرکت تا ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 98.10.24 و بازگشایی پاکات راس ساعت 11صبح همان روز در دفتر امور تدارکات و قراردادهای این شرکت می ابشد
اگهی ما در سایت www.setadiran.ir قابل مشاهده می باشد
روابط عمومی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی