مزایده یک دستگاه جوش - آگهی 58125

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810462331800053
تاریخ صدور:1398/09/28
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان دامغان
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده مال منقول(مرحله اول)

اجرای احکام مدنی دادگستری دامغان در نظر دارد در پرونده 980350-اجرایی له حسین دارابی زاده  بطرفیت خودروسازان متین کویر اموال معرفی شده از طرف محکوم له را با مشخصات ذیل که توسط کارشناس رسمی دادگستری  ارزیابی گردیده را برای روز 4شنبه مورخه 1398/10/11 ساعت8صبح درمحل دفتراجرای احکام مدنی دادگستری دامغان به نشانی دادگستری میدان امام حسین(ع) ازطریق مزایده بفروش برساند.مزایده ازقیمت کارشناسی آغازومال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت راقبول کرده است10 درصد قیمت پیشنهادی را بایستی فی المجلس(ترجیحا"ازطریق به همراه داشتن 1فقره چک بانکی تضمین شده حداقل به مبلغ 10درصدقیمت کارشناسی وامثاله) به عنوان سپرده به قسمت اجراتسلیم نمایدو باقیمانده را ظرف مدت یکماه پرداخت نماید تانسبت به انتقال مال مورد مزایده به وی اقدام گردد. بدیهی است دراجرای ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که برنده مزایده درموعدمقرربقیه ی بهای مال رانپردازدسپرده ی اوپس ازکسرهزینه ی مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده تجدیدمی گردد

مشخصات اموال توقیفی به شرح ذیل می باشد

یک دستگاه جوش با مشخصات  KARA  HAL  630  و شماره سریال 912222018 به مبلغ 92/000/000 ریال و8 کپسول هوای 40 لیتری قیمت هرکپسول 9/500/000 ریال که ارزش کل اقلام مورد مزایده به مبلغ 168/000/000 ریال توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردیده است

دانشفر-مدیر اجرا

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی