مزایده دستگاه پرس هیدرولیک و دستگاه دکورال - آگهی 58120

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810466616500043
تاریخ صدور:1398/09/28
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خرم آباد
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مرحله اول مزایده اموال غیر منقول

 به موجب مواد 113 الی 145 قانون اجرای احکام مدنی در رابطه با پرونده کلاسه 960668 - اجرایی صادره از شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد یک دستگاه پرس هیدرولیک و یک دستگاه دکورال استهلاکی واقع در شهرکهای صنعتی شماره یک خرم آباد با مالکیت ابراهیم فرضی پور  طبق شرایط زیر از طریق مزایده به فروش می رسد

1-ملک مورد مزایده توسط کارشناس دادگستری به قیمتپ3/550/000/000 ریال ارزیابی گردیده است که نظر کارشناس بعنوان قیمت پایه محسوب و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.

2-در اجرای ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی برنده مزایده می بایست ده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس یا همان روز به حساب سپرده موقت دادگستری خرم آباد به شماره 2171294917000 بانک ملی واریز و چنانچه به هر علت از پیشنهاد خود منصرف شود،یا حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انجام مزایده باقیمانده قیمت ملک را نپردازد،ده درصد پرداخت شده پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط می گردد.

3-در اجرای ماده 126 قانون اجرای احکام مدنی طالبین می توانند ظرف 5 روز قبل از انجام مزایده با دریافت مجوز از اجرای احکام شعبه دهم حقوقی شهرستان خرم اباد از ملک مورد مزایده بازدید نمایند.

4-کلیه بدهی های معوقه بر عهده مالک و هزینه های نقل و انتقال بر عهده خریدار می باشد.

5-مزایده روز چهارشنبه مورخه 1398/10/11 راس ساعت11صبح در محل شعبه اول اجرای احکام حقوقی واقع در خیابان ولی عصر انتهای بلوار پژوهنده رویروی تامین اجتماعی برگزار می گردد.

توصیف دستگاه های  مورد مزایده و نکات قابل ذکر:

1- یک  دستگاه پرس هیدرولیک دروازه ای 4540 تن دارای دو عدد چک با کورس 120 سانت با ابعاد 00*100 سانتی متردارای دو عدد الکترو موتور severبه قدرت 20 و 25 اسب بخار با تابلو برق مربوطه

2- یک دستگاه دکورال با ظرفیت 18 عدد ظرف و طول کارگیر2 متری مربوط به گروه صنعتی مهندسی پاشش کار

دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خرم آباد - محمدحسن غلام زاده علم

خرم آباد - خیابان ولیعصر - انتهای بلوار پژوهنده - روبروی تامین اجتماعی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی