مزایده یک دستگاه نوار نقاله - آگهی 58119

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810463585100033
تاریخ صدور:1398/09/28
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان میبد
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده

به موجب پرونده کلاسه 960629 اجرااحکام شوراهای حل اختلاف شهرستان میبد محکوم علیه شرکت کامل معین میبدبه شماره شناسه 10861395059 با مدیریت آقای منصور رحیمی فرد محکوم است به پرداخت مبلغ 19/544/096 ریال بابت محکوم به و هزینه دادرسی در حق محکوم له آقای عباس اکبری طاحونه و پرداخت مبلغ 977/204 ریال بابت حق الاجرا در حق صندوق دولت که بابت محکومیت نامبرده یک دستگاه نوار نقاله در شرکت کامل معین به ادرس شهرک صنعتی جهان آباد روبروی آلومینیم آزادگان توقیف شده که توسط کارشناس رسمی به مبلغ 50/000/000 ریال ارزیابی گردیده است.

که مقرر گردیده دستگاه توقیف شده در روز دو شنبه مورخ 1398/10/16 از ساعت9 الی10 صبح در محل دفتر اجرای احکام شوراهای حل اختلاف شهرستان میبد واقع در میبد میدان عدالت خ شهید رجایی - مجتمع شوراهای حل اختلاف شهرستان میبد از طریق مزایده عمومی به فروش برسد. لذا طالبین می توانند پنج روز قبل از تاریخ مزایده با اطلاع و هماهنگی این اجرا از دستگاه مذکور بازدید نمایند و در صورت تمایل در تاریخ و ساعت فوق پیشنهادات خود را در پاکت دربسته به اجرای احکام شوراهای حل اختلاف شهرستان میبد تحویل نمایند ، مزایده از قیمت کارشناسی شروع وپس از انقضاء مهلت درب پاکتها باز و هرکس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نموده باشد به عنوان برنده مزایده شناخته خواهد شد. برنده مزایده موظف است وفق مقررات و قانون اجرای احکام مدنی مبلغ پیشنهادی را به حساب سپرده دادگستری میبد واریز تا اقدامات بعدی صورت پذیرد. مأمورین اجرا واشخاصی که مباشرفروش هستند وارزیابان و اقربا نسبی وسببی آنها تادرجه سوم نمی توانند در مزایده شرکت نمایند.

 مدیر دفتر واحد اجرای احکام مدنی شعبه اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان میبد - ام البنین فلاح یخدانی

استان یزد - شهرستان میبد - خیابان شهید رجایی - کوچه گلریز 4 (جنب دادسرا) -مجتمع شوراهای حل اختلاف شهرستان میبد

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی