مزایده جرثقیل کارگاهی،دریل ستونی،انواع آچار ،مکپرسور بادکاوه و... - آگهی 58118

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810462884700062
تاریخ صدور:1398/09/28
شعبه صادر کننده:شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اسلامشهر
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

پیش نویس مزایده

در پرونده اجرا  ونیابت اعطایی از دادگستری شهرستان بهارستان  بشماره پرونده  972182/2اجرائی محکوم علیه  آقای  محمد عابدی فرزند حیدر محکوم است  به پرداخت 110 عدد سکه تمام بهار آزادی در حق خانم نصیبه بیانلو فرزند حجت اله  و  نیم عشر دولتی درحق صندوق دولت به شرح ذیل اموال اعلام میدارد:

که مبنی بر معرفی وتوقیف ابزار  وسایل کارگاه نموده  که کارشناس با عزیمت به محل نگهداری به ادرس چهاردانگه - شهرک صنعتی خیابان چهارم آهنکاران پلاک 17 مراجعه  و در معیت  محکوم علیه  از اموال توقیف توسط کارشناس بازدید و به شرح ذیل  ارزش ریالی هریک ارزیابی گردیده است

1-جرثقیل کارگاهی  ارزش ریالی 25/000/000ریال  توضیحات جرثقیل زنجیری 3تن دستی ساخت شرکت چین بهمراه ترولی وریل دروازه های به ارتفاع تقریبی 3و5متر ودهانه 3متر

2-دریل ستونی  ارزش ریالی 10/000/000ریال  توضیحان تسمه ای با موتور 350وات 1400دور تک فاز

3-مجموعه آچاربکس  ارزش ریالی 11/800/000  توضیخات 29عددی شش پر اسپرو

4-مجموعه  سری آچار بکس  ارزش ریالی 5/500/000ریال  توضیحات 21عدد

5-مجموعه اچار دوسررینگی 10عدد  ارزش ریالی 3/000/000ریال

6-مجموعه آچار یکسر تخت یک سررینگی 12عدد  ارزش ریالی 3/600/000ریال

7-مجموعه اچار دوسرتخت 12عدد ارزش ریالی 3/000/000

8-اچار فرانسه  15اینچی  ارزش ریالی 1/500/000ریال

9-انبرقفلی متوسط  ارزش ریالی 400/000ریال

10-انبردست  ارزش ریالی 300/000ریال

11-کمان اره  ارزش ریالی 500/000ریال

12-خاربازکن  ارزش ریالی 800/000ریال

13-قاب تخلیه روغن  ارزش ریالی1/500/000ریال

14-مکپرسور بادکاوه  ارزش ریالی 45/000/000ریال

15-میزکار    ارزش ریالی 4/500/000ریال

16-دریل  ارزش ریالی  3/500/000ریال

17-مینی فرز    ارزش ریالی 4/500/000ریال

که مجموع  قیمت ریالی ابزار فوق  به مبلغ 124/400/000ریال ارزیابی گردیده است 

1-توقیف وارزیابی آن توسط کارشناس انجام گردیده که اموال مزبور بمنظور استیفای حق محکوم له از طریق مزایده از مبلغ ارزیابی شروع میگردد2- محل فروش اموال دفتر اجرای احکام مدنی دوم دادگستری اسلامشهر است 3-هرکس می تواند 5روز قبل از مزایده با هماهنگی اجرا از اموال بازدید ودر مزایده شرکت نماید روز انجام مزایده سه شنبه  مورخ 1398/10/17 از ساعت 10صبح لغایت 11صبح می باشد برنده مزایده باید 10درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس بعنوان سپرده نقدا می بایست پرداخت نماید مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد کرده است وبقیه بها در فرجه قانونی که از یک ماه تجاوز نخواهد کرد پرداخت خواهد شد.ضمنا چنانچه روز مزایده به عللی مصادف با تعطیلی باشد فردای همانروز در همان مکان وهمان ساعت مزایده انجام خواهد شد.

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی