مزایده دستگاه حدیده وبرش ،لوله برش استیل،ده شاخه قوطی استیل، ترانس جوش و... - آگهی 58101

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810464530300073
تاریخ صدور:1398/09/28
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نمین/قدیم

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول

حسب محتویات پرونده کلاسه970725 ارجاعی محکوم له آقای مهدی موثق  اجرای احکام مدنی نمین بتاریخ 98.11.8روزسه شنبه راس ساعت 11 صبح اموال منقول ذیل الذکر متعلق محکوم علیه شرکت فراوردهای لبنی تارا سبلان الوارس  به ادرس شهرک صنعتی شماره 2 خیابان سرو4 عبارتند از

1-    یکدستگاه لوله برش استیل با سه پایه مربوطه وبه شماره سریال 121450 با مارک فرانسه به قیمت 25/000/000ریال

2-    یک دستگاه حدیده وبرش با قطعات جانبی وچهار پایه مربوطه به قیمت 40/000/000 ریال

3-    دستگاه دصفر برش با مارک محک با چهار پایه مربوطه ساخت چین به قیمت 30/000/000ریال

4-    دریل با مارک نک پایه دار ساخت چین مدل 4120 ZJ به قیمت 45/000/000ریال

5-    ده شاخه قوطی استیل 8*4 سانتی هر یک به طول 6 متر جمعا به مبلغ 70/000/000ریال

6-    ترانس جوش آرگون مخصوص جوش استیل با ابزار آلات مربوطه وچهار چرخ مربوطه وبه شماره سریال 180- 156 تولیدی سال 2003 با کپسول مربوطه ولوله انتقال گاز به قیمت 25/000/000ریال وتمام دستگاهها در حال کار وآماده به کار می باشد .

7-    - یک عدد تانکر استیلی به ظرفیت 12000لیتر دو جداره ودارای بهمزن نردبان استیلی متصل به  تانکر به قیمت پایه به مبلغ 300/000/000ریال برآورد می گردد.

جمع 535/000/000ریال بر آورد می گردد.

با حضور نماینده دادسرا وبا امعان نظر به قیمت پایه کارشناسی جمعا به مبلغ 535/000/000ریال ازطریق مزایده به فروش می رسد. علاقمندان به شرکت در مزایده می توانند قیمت مورد نظر خودرا تا روز مزایده به شعبه اجرای احکام مدنی این دادگستری طی نامه کتبی تسلیم نمایند و درروز مزایده نیز در اجرای احکام مدنی نمین حضور یابند. بدیهی است بالاترین مبلغ پیشنهادی بعنوان برنده مزایده شناخته خواهد شد ضمنا هر کس می تواند در مدت پنج روز قبل از روزی که برای فروش معین شده است اموالی را که آگهی شده با هماهنگی اجرای احکام مدنی ملاحظه نماید همچنین برنده مزایده بایستی به اقتضای مورد کل بهای مال مورد مزایده و یا 10درصد آن رابه عنوان سپرده به اجرای احکام مدنی تسلیم نماید که در صورت اخیر (پرداخت10درصد فی المجلس ) باید حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ مزایده نیز بقیه بهای مال را بپردازد در غیر اینصورت مبلغ سپرده برنده مزایده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد./.

سلیمانی مدیردفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان نمین

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی