مزایده یکدستگاه کامیون بنز - آگهی 58087

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810467330700085
تاریخ صدور:1398/09/28
شعبه صادر کننده:شعبه 7 اجرای احکام حقوقی شهرستان شیراز
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

به موجب پرونده اجرائی کلاسه 980801دادورزی شعبه7اجرا محکوم له احمد میرکی تقاضای فروش اموال  محکوم علیه علی قدرتی قصرالدشتی واردشیر امیدی که نوع و مشخصات آن به شرح ذیل می باشد معادل مبلغ5700000000 ریال بابت محکوم به از طریق مزایده وانتشار آگهی  را نموده بهمین سبب در روز چهارشنبه 1398/10/11ساعت8الی830درمحل شعبه 7اجرای احکام مدنی شیراز مزایده برگزار خواهد شد .متقاضیان می توانند پنج روز قبل از مزایده اموال را ملاحظه نمایند قیمتی که مزایده از آن شروع خواهد شد بر اساس نظریه کارشناس دادگستری مبلغ5700000000 ریال بوده و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد وده درصد بهاء را فی المجلس بصورت چک تضمین شده قابل واریز به حساب  سپرده نزد بانک ملی شعبه دادگستری شیراز به قسمت اجرا تسلیم نماید وبهای اموال را ظرف مدت 7روز از تاریخ مزایده پرداخت نماید در صورت عدم پرداخت ما بقی بهاء اموال سپرده پس از کسر هزینه مزایده بنفع دولت ضبط خواهد شد این آگهی نوبت اول می باشد ضمنا"نوع و مشخصات اموال مورد مزایده به شرح ذیل میباشد:

یکدستگاه کامیون بنز1924شماره پلاک 877ع33ایران-44نارنجی رنگ مدل 1393وشماره شاسی 611878اطاق وشاسی سالم است دوحلقه لاستیک سالم بقیه بدون آج هستند.به  قیمت پایه کارشناسی پنج میلیارد وهفتصد میلیون ریال

دادورز شعبه 7اجرای احکام مدنی شیراز -اسلام بدخشان

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی