مزایده انواع سیم و کابل آلومینیوم اسقاط و مازاد بر نیاز  - آگهی 58085

منقضی شده
شرح آگهی :
آگهی مزایده عمومی 
نوبت دوم شماره 98/6-17-1
1- دستگاه مزایده گذار : شرکت توزیع نیروی برق استان البرز
2-موضوع مزایده : فروش انواع سیم و کابل آلومینیوم اسقاط و مازاد بر نیاز 
3- شرایط لازم : شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت برای سیم و کابلهای موضوع مزایده فقط برای شرکت های سازنده سیم و کابل و یا کارخانجات ذوب مس و آلومینیوم که دارای پروانه بهره برداری معتبر از مراجع دیصلاح می باشند امکانپذیر می باشد
4- مهلت خرید و محل دریافت اسناد مزایده : متقاضیان می توانند از تاریخ 98.9.30 لغایت 98.10.4 با مراجعه به وب سایتهای شرکت توزیع نیروی استان البرز به نشانی www.aepdc.ir - شرکت توانیر به نشانی www.tender.tavanir.org.ir و یا پایگاه اطلاع رسانی ملی مناقصات کشوری به نشانی http://iets.mporg.ir اسناد مزایده را مشاهده و اخذ نمایند.
5- مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مزایده : ارائه فیش بانکی مبنی بر واریز مبلغ 327.000 ریال به حساب سپهر 0101520152006 بانک صادرات به نام شرکت توزیع نیروی برق استان البرز (طی مدت زمان قید شده در بند 4)
6- مبلغ تضمین شرکت در مزایده : مبلغ پایه 4.892.160.000 ریال و مبلغ تضمین شرکت در مزایده 409.000.000 ریال می باشد که بایستی شرکت کنندگان در مزایده سپرده مذکور را به صورت ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی به حساب 0102795126006 نزد بانک ملی شعبه آموزش و پرورش و یا چک بانکی تضمینی و یا ضبط از حساب مطالبات تایید شده مزایده گر نزد مزایده گزار ارائه نماید به پیشنهادهای فاقد مهر و امضاء مشروط مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مهلت مقرر در اسناد مزایده واصلی شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
7- مهلت و محل تحویل پیشنهادها: حداکثر تا پایان وقتاداری روز یکشنبه مورخ 98.10.22 به دبیرخانه شرکت توزیع نیروی برق استان البرز واقع در کرج - بلوار طالقانی شمالی - پل آزادگان - ابتدای بلوار امام رضا- امور تدارکات شرکت توزیع نیروی برق استان البرز تحویل نمایند.
8- زمان گشایش پاکتها: ساعت 13:30 روز دوشنبه مورخ 98.10.23 
*به پیشنهادهای فاقد مهر و امضاء مشروط مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مهلت مقرر در اسناد مزایده واصلی شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
شرکت توزیع نیروی برق استان البرز در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است .
*چنانچه پس از خرید اسناد مزایده مایل به شرکت در مزایده نمی باشند مراتب را یک روز قبل از تاریخ تحویل پیشنهادها به دستگاه مزایده گزار و به صورت کتبی اعلام نمایند.
هزینه آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است
*متقاضی موظف است در صورت گرفتن اسناد مزایده از سایتهای مذکور فیش واریز پرداخت هزینه خرید اسناد مزایده را ظرف مهلت مقرر در بند 4 این آگهی پس از قید شماره مزایده ، نام و آدرس و شماره تماس مزایده گر بر روی فیش مذکور ضمن هماهنگی با دفتر امور تدارکات با شماره تلفن 32122205-026 به شماره نمابر 32525353-026 ارسال و اصل آن را نیز به همراه مدارک پاکت ب اسناد مزایده ارسال نماید.
* بدیهی است در صورت عدم ارسال یا تحویل فیش بانکی خرید اسناد مزایده و ثبت نام مزایده گر در لیست خریداران اسناد مزایده ، مسئولیت بروز هرگونه مشکل بر عهده شخص مزایده گر خواهد شد.
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی و برق استان البرز
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی