مزایده دستگاه PVC،دستگاه میز برش MDF ،پمپ باد،دریل بادی،فارسی بر کشویی و... - آگهی 58083

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810468511800238
تاریخ صدور:1398/09/28
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ملایر
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده و فروش مال منقول       

نوبت اول                       

به موجب دادنامه شماره  300019  صادر شده در پرونده کلاسه  960505 شعبه سوم حقوقی و اجرائیه شماره 960505شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی  شهرستان ملایر ، موضوع پرونده اجرایی کلاسه 980278 این اجرا  تقاضای مزایده  و فروش اموال توقیفی محکوم علیه مهدی صادقی پور  صادر گردیده، لذا این اجرا به محکوم له روح اله نجفی جوزانی  اقدام به فروش اموال توقیفی  که  توسط کارشناس به شرح زیر توصیف و ارزیابی شده می نماید و مقرر است از ساعت 9 الی 10 مورخ 1398/10/10 در محل  اجرای احکام حقوقی دادگستری ملایر از طریق مزایده به فروش برسد مزایده از قیمت پایه کارشناسی ارزش کل اموال توقیفی شروع می شود و به هر شخص حقیقی و یا حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و مابقی ظرف مدت یک ماه از خریدار وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور دستور تملیک از سوی دادگاه مربوط ، مورد مزایده به خریدار تحویل  خواهد شد، در صورتی که خریدار در مهلت یک ماه مقرر بقیه وجه مزایده را پرداخت ننماید، سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. در صورت ایصال اعتراض از ناحیه اشخاص ذینفع ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه ، مورد مزایده به خریدار تحویل نخواهد شد. ضمنا متقاضیان به شرکت در مزایده می توانند در مدت پنج روز قبل از مزایده با هماهنگی این اجرا از اموال مورد مزایده بازدید نمایند. اموال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس به این شرح است.

یک دستگاه PVC یک میل، در حد نو، به ارزش سه میلیون تومان.

یک دستگاه میز برش MDF  مجهز به دینام ایتالیایی به ارزش سه میلیون و نهصد هزارتومان.

یک دستگاه پمپ باد 150 لیتری، به ارزش نهصد هزارتومان.

یک دستگاه پمپ باد 100 لیتری، به ارزش هفتصد هزارتومان.

یک دستگاه دریل بادی 16 دور ژاپنی، پانصد هزارتومان. 

یک دستگاه دریل شارژی، به ارزش ششصد هزارتومان.

یک دستگاه فارسی بر کشویی آلمانی با تیغه 35 به ارزش دو میلیون و هفتصد هزارتومان.

یک دستگاه دم چلچله مجهز به تیغه، به ارزش دو میلیون و پانصد هزارتومان.

یک دستگاه دریل هیلتی دیوار، رنیکس به ارزش یک میلیون و صد هزارتومان.

قیمت پایه لوازم در چند بند فوق و در زمان نگارش این نامه، سرجمع برابر با پانزده میلیون و نهصد هزارتومان (15،900،000 تومان) است.

دادرس اجرای احکام مدنی ملایر صدیقی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی