مزایده اجناس اسقاط شامل آهن آلات ، بشکه خالی، یراق آلات و ... - آگهی 58075

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای نوبت دوم شماره م/98/2اراک
شرکت سهامی برق منطقه ای باختر در نظر دارد نسبت به فروش اجناس اسقاط ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی برابر شرایط ذکر شده در اسناد مزایده اقدام نماید :
تجدید مزایده عمومی شماره 98/1/م 
1. اجناس مورد مزایده شامل: آهن آلات ، بشکه خالی، یراق آلات و ... می باشد.
2. محل استقرار اجناس: الف -  استان مرکزی شهرستان اراک، میدان امام خمینی، حدود کیلومتر 10 جاده خمین، پست 400 کیلوولت انجیرک- انبار انجیرک
ب - شهرستان اراک میدان صنعت انتهای خیابان شرکت واگن پارس پست 63 کیلوولت جاندیر انبار جاندیر  و حوزه ستادی برق منطقه ای باختر می باشد
3. تضمین شرکت در مزایده 5 درصد مبلغ کل کارشناسی هر ردیف به صورت یکی از تضامین قابل قبول ذکر شده در فرایند ارجاع کار مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 94.09.22 هیئت وزیران و یا ارائه فیش واریزی به حساب شبای شماره IR070100004001106506376231 به نام تمرکز وجوه سپرده شرکت برق منطقه ای باختر نزد بانک مرکزی می باشد
5. مجموع قیمت کل برآوردی موضوع مزایده برابر 20.973.224.400 ریال به شرح زیر ضمیمه اسناد است
6. برنده هر ردیف از اجناس مورد مزایده به صورت مجزا تعیین می گردد
7- محل تحویل پاکت تضمین شرکت در مزایده فوق به نشانی اراک میدان امام خمینی کمربندی شمالی روبروی فرماندهی ستاد فرماندهی انتظامی استان مرکزی دبیرخانه شرکت برق منطقه ای باختر 
- اطلاعات تماس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت جهت انجام مراحل عضویت در سامانه به شماره تلفن 33245248-086 و مرکز راهبری و پشتیبانی به شماره تلفن 41934-021 می باشد
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که واجد شرایط شرکت در مزایده فوق می باشند می توانند جهت اخذ اسناد مزایده از تاریخ 98.9.27 لغایت 98.10.03 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند. لازم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه، مراحل ثبت نام در سامانه و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت دریافت اسناد و شرکت در مزایده محقق سازند. مهلت بازدید از اجناس از تاریخ 98.09.27 تا تاریخ 98.10.11 می باشد.
مهلت بارگذاری پیشنهادات تا ساعت 12 روز شنبه مورخ 98.10.14 به نشانی فوق می باشد. ضمنا پیشنهادات بارگذاری شده در ساعت 10:30 صبح روز یکشنبه مورخ 98.10.15 در دفتر معاونت مالی و پشتیبانی شرکت سهامی برق منطقه ای باختر به نشانی بالا به ترتیب قید شده در اسناد مزایده بازگشایی می گردد. به پیشنهادات فاقد سپرده به مبلغ و صورت قید شده فوق الذکر، فاقد امضاء، مشروط، مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد و شرکت سهامی برق مطنقه ای باختر در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد آگهی فوق در شبکه اطلاع رسانی شرکت توانیر به نشانی www.tavanir.org.ir  قابل رویت می باشد
شرکت سهامی برق منطقه ای باختر

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی