مزایده یک دستگاه بیل جلو تراکتور و یک دستگاه تریلر - آگهی 58036

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810468852800023
تاریخ صدور:1398/09/27
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان اقلید
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

آگهی مزایده

نظر به اینکه طبق دادنامه شماره 56 مورخ 1396/04/18صادره از شعبه دژکرد  شورای حل اختلاف اقلید محکوم علیه غلامرضا خلیلی فرزند گودرز  محکوم به پرداخت مبلغ یکصدو سی سه میلیون وسیصدو شصت هزار ریال اصل خواسته مبلغ سه میلیون وسیصدو هشتاد وچهارهزار ریال هزینه دادرسی ومبلغ ده میلیون وده هزار ریال حق الوکاله وکیل در حق محمد پرویز نیا با وکالت علیرضا پرویزی ومبلغ شش میلیون و ششصدو شصت وهشت هزار ریال نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت جمعاً به مبلغ یکصدو پنجاه وسه میلیون و چهارصدو بیست ودو  هزار ریال گردیده است  که محکوم علیه جهت پرداخت دیون خود اموال خود را شامل یک دستگاه بیل جلو تراکتور و یک دستگاه تریلر معرفی نموده است  که طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری به شماره 1268/456 مورخ 1398/09/05   تریلی کششی چهار چرخ جفت محور با توجه به فرسودگی که در لاستیک واجزای آن وجود دارد ارزش تریلی مبلغ یکصد میلیون ریال و ارزش یک دستگاه بیل جلو تراکتور مبلغ چهل وپنج میلیون ریال وارزش کل تریلی چهار چرخ وبیل جلو تراکتور جمعاً مبلغ یکصدو چهل وپنج میلیون ریال میلیون ریال ارزیایی وقیمت گذاری  گردیده که  لذا اموال مذکور بابت محکوم به وسایر هزینه های اجرایی  برای نوبت اول   به مزایده گذاشته می شود ،مزایده از قیمت ارزیابی شروع شده وشخص یا اشخاصی برنده مزایده خواهند بود که بالاترین قیمت را ارائه نمایند ،10 درصد مبلغ مزایده فی المجلس از برنده مزایده اخذ ونامبرده مکلف است مابقی را ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده به صندوق دادگستری واریز نمایند در غیر این صورت مبلغ ده درصد به نفع دولت ضبط خواهد شد.   محل برگزاری مزایده دفتر اجرای احکام حقوقی شوراهای حل اختلاف اقلید وتاریخ آن از روز  یکشنبه مورخ 1398/10/01شروع ومزایده روزچهار شنبه مورخ 1398/10/24ساعت 10 صبح می باشد متقاضیان می توانند 5 روز قبل از مزایده با هماهنگی این اجرا از اموال مورد مزایده واقع در دژکرد روستای باصری هادی منزل محمد علی خلیلی  بازدید نمایند ودر روز مزایده شرکت نمایند .

  قاضی اجرای احکام حقوقی شورای حل اختلاف اقلید

محمدربانی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی