مزایده یکدستگاه پسته پوست کنی و یکدستگاه نخاله گیرپسته - آگهی 58024

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810463463000097
تاریخ صدور:1398/09/27
شعبه صادر کننده:اجرای احکام شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمان
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده مال منقول نوبت دوم

دایره مزایده اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان در نظر دارد در خصوص پرونده کلاسه970775شعبه اول اجرای احکام حقوقی کرمان  اموال ذیل:

1-یکدستگاه پسته پوست کنی کارکرده به ظرفیت 3تن

2-یکدستگاه نخاله گیرپسته کارکرده به ظرفیت 2 تن

متعلق به  آقای مجیداسدی  با وضعیت معلوم که جمع کل دو ردیف بالا به مبلغ 324/000/000ریال

(سیصدوبیست وچهارمیلیون ریال) توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده است را از طریق مزایده بفروش برساند جلسه مزایده برای روز سه شنبه مورخ 1398/10/10 ساعت12 ظهر با حضور نماینده دادستان درمحل اتاق مزایده های اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان برگزار می گردد.لذا کسانیکه تمایل به شرکت در جلسه مزایده دارند می توانند  تا5روز قبل از تاریخ برگزاری مزایده از اموال مذکور واقع در کریم آبادآبنیل چاه تلمبه لیلان تحویل امین اموال آقای فرخ اسدی گردیده بازدید نمایند و در صورت تمایل به شرکت در مزایده بایستی ده درصد قیمت پیشنهادی خود را بصورت چک تضمینی در وجه اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان ویا واریز به حساب سپرده دادگستری و در پاکت درب  بسته تا قبل از برگزاری جلسه مزایده به اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان تحویل نمایندو برنده مزایده کسی خواهد بود که بالاترین قیمت را پیشنهاد داده باشدو در صورت انصراف برنده مزایده 10%مبلغ واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد

دادورزبرگزار کننده مزایده های اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان-شیروانی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی