مزایده خودروی وانت زامیاد مدل 1395 - آگهی 58017

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810460505100127
تاریخ صدور:1398/09/27
شعبه صادر کننده:شعبه دوم اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان اردبیل
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول

بموجب شماره نامه 1398007000562005 نیابت ارسالی مورخ 98/08/20 از شعبه اجرای احکام  شورای حل اختلاف نمین محکوم علیه رامین نجف نژاد فرزند مسلم محکوم است، به پرداخت مبلغ 236/287/604 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له خانم عفت امانی و مبلغ 5/046/967 ریال بابت نیم عشر دولتی ، باتوجه به امتناع محکوم علیه ازپرداخت محکوم به و توقیف مال ، محکوم له تقاضای فروش یکدستگاه خودرو وانت زامیاد نموده است که موضوع به کارشناسی ارجاع و نظریه کارشناسی واصل و به شرح ذیل ارزیابی گردیده است.

خودروی وانت زامیاد  بشماره انتظامی 834  ن 18 ایران 91 - مدل 1395 - رنگ: آبی روغنی - نوع سوخت گازوئیل دارای باربند اتاق بار - آثار برخورد جزئی در درب سمت چپ - داشبور سالم -صندلی تودوزی سالم  -با توجه به وضعیت ظاهری ، به مبلغ 850/000/000 ریال معادل هشتاد و پنج میلیون تومان برآورد و ارزیابی گردیده است.

بنابراین جلسه مزایده مورخ 98/10/22 از ساعت 10:30 الی 11 صبح واقع درچهارراه امام-مجتمع شورای حل اختلاف اردبیل - شعبه دوم اجرا ، در حضور نماینده دادستان محترم اردبیل برگزار خواهد شد و مزایده از مبلغ معینه کارشناسی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد طالبین می توانند در موعد مقرر فوق در جلسه مزایده شرکت نموده و قیمت پیشنهادی خودشان را اعلام نمایند مزایده به بالاترین قیمت واگذار خواهد شد و برنده مزایده ده درصد ثمن معامله را فی المجلس پرداخت و نسبت به پرداخت مابقی آن حداکثر یکماه مهلت خواهد داشت در صورت عدم واریزی در مهلت مقرر ده درصد واریزی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.

مدیر دفتر شعبه دوم اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف اردبیل

راد مرد

1398/09/27

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی