مزایده 957 قلم شامل انواع لوازم و تجهیزات مخابراتی - آگهی 58007

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده 
شماره  1098001022000004 سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)
نوبت دوم 
فروش 957 قلم شامل انواع لوازم و تجهیزات مخابراتی خارج ازرده واسقاط استان آذربایجان شرقی
شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد957 قلم شامل انواع لوازم و تجهیزات مخابراتی خارج ازرده واسقاط مستقر در مراکز زیرساخت استان آذربایجان شرقی را ازطریق مزایده عمومی با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) بفروش برساند. علاقمندان به شرکت درمزایده می بایست جهت ثبت نام ودریافت گواهی امضاء الکترونیکی(توکن) با شماره مرکزتماس41934 یا 57895000 تماس حاصل نمایند ویا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
·زمان ومحل دریافت اسناد مزایده:منحصراً ازساعت08:00روزشنبه مورخ 98.10.07 تا ساعت16:00روزشنبه مورخ 98.10.14 به صورت الکترونیکی ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) می باشد.
·مبلغ فروش اسنادمزایده: بهاءفروش اسنادمزایده 600.000 ریال (ششصد هزارریال) با احتساب مالیات برارزش افزوده می باشد که بایدتوسط مزایده گر ازطریق سامانه مذکور پرداخت گردد.
·نحوه بازدیدازاقلام: مهلت رویت ازاقلام ازساعت08:30روزیکشنبه مورخ 98.10.08 تا ساعت16:00روزچهارشنبه مورخ 98.10.18 می باشدکه مزایده گران پس ازدریافت اسنادمزایده ازطریق سامانه فوق با دردست داشتن رسیدپرداخت هزینه شرکت درمزایده،به نشانی: تبریز - انتهای زعفرانیه- فلکه دانش- نمایندگی شرکت ارتباطات زیرساخت آذربایجان شرقی مراجعه و با هماهنگی (تلفن تماس: ۳۳۲۹۲۹۵۰-041) ازاقلام مذکور بازدید نمایند. (شخص مزایده گر ویک نفرهمراه)
·زمان و مهلت ثبت پیشنهادها: مزایده گران می بایست اصل ضمانتنامه واسناد مزایده را تاساعت16:00روزشنبه مورخ 98.10.28 به نشانی تهران،خیابان دکترشریعتی،نرسیده به پل سیدخندان،ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت،طبقه همکف،واحدپاسخگویی، اطاق فروش اسناد امورهماهنگی کمیسیون معاملات تحویل نموده وپیشنهادقیمت خودرا تاساعت16:00همان روز (روزشنبه مورخ 98.10.28) در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نمایند.
·تضمین شرکت درفرآیندارجاع کارمزایده: مبلغ تضمین شرکت درفرآیندارجاع کار186,000,000ریال(یکصدوهشتادوشش میلیون ریال) می باشدکه جهت شرکت درمزایده کلیه شرکت کنندگان می بایست مبلغ فوق را به صورت ضمانتنامه بانکی(مطابق نمونه پیوست شرایط مزایده)معتبربااعتبار اولیه3ماه ازتاریخ صدور وقابل تمدیدبرای یک دوره سه ماهه دیگروغیرقابل انتقال،غیرقابل برگشت وغیرمشروط وباقیدشماره وموضوع مزایده به نام شرکت ارتباطات زیرساخت تهیه وتصویرآن را درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری واصل ضمانتنامه را بهمراه کلیه اسناد مزایده به آدرس فوق الذکر(واحد فروش اسناد امورهماهنگی کمیسیون معاملات) تحویل نمایند.
·بازگشایی پاکات مزایده : زمان بازگشایی پاکات مزایده ساعت 10:00 روزیکشنبه مورخ 98.10.29 درمحل امورهماهنگی کمیسیون معاملات واقع درطبقه15ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت اطاق1509می باشد.ضمناً مزایده گران جهت کسب اطلاعات بیشترمی توانند به سایت WWW.TIC.IR مراجعه ویا با شماره تلفن های تهران 88112154 تماس حاصل نمایند.
                                                                             شرکت ارتباطات زیرساخت

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی