مزایده کاغذ دیواری رول وکیوم شده - آگهی 57996

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810460162600091
تاریخ صدور:1398/09/27

شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مجتمع شماره سیزده شورای حل اختلاف شهر تهران

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:

بسمه تعالی

((آگهی مزایده اموال منقول))

موضوع پرونده اجرایی به کلاسه 616/976383/ج و 633/976361/ج اجرای احکام شورای حل اختلاف منطقه 12 و 13 تهران بموجب اجرائیه های صادره از 616  و 633 له آقای سید عبدالعظیم غریبان لواسانی با وکالت خانم عاطفه امیر حائری علیه آقای  امیر احمد روئینی جمعاً محکوم است به پرداخت مبلغ 568/409/563 ریال بابت اصل خواسته، هزینه دادرسی و تأخیرتأدیه و پرداخت  15/000/000 ریال بابت نیم عشر اجرایی، علیهذا محکوم له جهت وصول محکوم به اموال منقول متعلق به محکوم علیه را به شرح ذیل توسط اجرای احکام توقیف و تقاضای فروش آن را نموده است که عبارتند از:

1- کاغذ دیواری رول وکیوم شده به عرض 53 سانتیمتر و طول 10 متر با مارک ANEKA  (made in prc) در طرح ها و رنگ های مختلف به تعداد 500 رول با ارزش 285/000/000 ریال.

2- کاغذ دیواری رول وکیوم شده به عرض 53 سانتیمتر و طول 10 متر با مارک RUBY (made in turkiye) در طرح ها و رنگ های مختلف به تعداد 440رول با ارزش 264/000/000ریال.

3- اموال معرفی شده در انبار و ید آقای امیر احمد روئینی می باشد.

مقرر شده اموال منقول  موصوف در تاریخ 1398/10/23 روز دوشنبه از ساعت 10:30 الی 11:00 در دفتر اجرای احکام شورای حل اختلاف12-13 تهران واقع در تهران- دروازه شمیران – خیابان شهید ناطقی – شورای حل اختلاف مجتمع 12 و 13 تهران از طریق برگزاری مزایده دوم به فروش برسد. و از قیمت پایه کارشناسی شده به 549/000/000 ریال (پنجاه و چهار میلیون و نهصد هزار تومان) طبق نظریه کارشناسی شماره --- مورخ 1398/04/26 شروع و به هر شخص حقیقی یا حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنها نماید فروخته خواهد شد و 10 درصد قیمت خرید فی المجلس به صورت نقد از خریدار اخذ و الباقی ظرف یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی اموال به برنده مزایده تملیک خواهد گردید.در صورتیکه خریدار در مهلت مقرر مابقی وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه ها ی مزایده بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. ضمنا کلیه هزینه های انتقال مورد مزایده بر عهده خریدار می باشد و همراه داشتن کارت ملی جهت شرکت در مزایده الزامی است و داوطلبان می توانند جهت اخذ اطلاعات بیشتر 5 روز قبل از موعد مقرر به این واحد اجرا مراجعه تا ترتیب اطلاعات بیشتر داده شود.

سلحشور- مدیر اجرای احکام

شورای حل اختلاف 12 و 13 تهران

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی