مزایده 3 دستگاه خودرو مازاد (تویوتا هایس،پاجیرو،تویوتا پولرسان) - آگهی 57980

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم 
بانک صادرات هرمزگان در نظر دارد تعداد 3 دستگاه خودرو مازاد و مشروحه ذیل خود را از طریق مزایده عمومی  به فروش برساند
علامندان شرکت در مزایده می توانند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 10 روز به جز ایام تعطیل از ساعت 8 صبح الی 15 برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده به نشانی بندرعباس گلشهر جنوبی چهار راه رسالت ساختمان ادارات مرکزی بانک صادرات هرمزگان طبقه اول دایره تدارکات و ساختمان مراجعه نمایند
ضمنا محل بازدید خودروها در پارکنیگ خودروهای بانک صادرات هرمزگان واقع در جزیره قشم سایت بانک ها سرپرستی حوزه 5 شعب بانک صادرات هرمزگان می باشند 
ضمنا هزینه های مالیات عوارض شهرداری و هزینه ارزیابی آگهی برگزاری مزایده هزینه مالیات نقل و انتقال هزینه های حق الثبت و حق التحریر و استعاملات و غیره در دفتر خانه اسناد رسمی به عهده برنده مزایده می باشد
حضور پیشنهاددهندگان یا نمایندگان آنها با معرفی نامه جلسه بازگشایی پاکات اختیاری است
توضیحات شرایط:
مبلغ سپرده شرکت در مزایده ده درصد قیمت پیشنهادی می باشد و می بایست به حساب شماره 0104241532008 به نام دایره تدارکات و ساختمان بانک صادرات هرمزگان واریز شود و یا چک بانکی تضمین شده بانک صادرات ایران و یا ضمانت نامه بانکی غیر از بانک صادرات ایران اخذ و ارائه گردد ضمنا جهت خرید پاکات مزایده و اسناد و اوراق مزایده ارائه فیش واریزی به مبلغ 400.000 ریال به حساب یاد شده الزامی است
بازدید از خودروها و مطالعه مدارک و سوابق مربوطه قبل از شرکت در مزایده ضروری می باشد در صورت عدم بازدید مسولیت به عهده پیشنهاد دهنده می باشد
خودروهای عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسد
بانک در رد و یاقبول هر یک از پیشنهادها یا ابطال مزایده مختار است
در صورت انصراف یا امتناع برنده از پرداخت ثمن در موعد مقرر و انعقاد قرارداد تضیمن شرکت در مزایده وی ضبط می گردد
تاریخ بازگشایی پاکات 98.10.9 می باشد 

نوع اموال   موقعیت  سال ساخت  شماره پلاک  قیمت پایه  سپرده تودیعی  آدرس  توضیحات شرایط 
تویوتا هایس  هرمزگان قشم   2009  11127  -  10 درصد قیمت پیشنهادی  قشم سایت بانک ها  با وضع موجود نقد
پاجیرو  هرمزگان قشم  -  11128  -  10 درصد قیمت پیشنهادی  قشم سایت بانک ها  با وضع موجود  نقد
تویوتا پولرسان  هرمزگان قشم  2004  11194  -  10 درصد قیمت پیشنهادی  قشم سایت بانک ها  با وضع موجود  نقد
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی