مزایده خودرو وانت کاپرا - آگهی 56196

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810460527800003
تاریخ صدور:1398/09/11
شعبه صادر کننده:اجرای احکام دادگاه عمومی حقوقی بخش سرولایت
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال  منقول

به موجب پرونده کلاسه فوق صادره از شعبه ی اول این دادگاه آقای حسن برزنونی فرزند عباسعلی    محکوم است به پرداخت مبلغ 50عددسکه بهار آزادی به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل  در حق محکوم له خانم معصومه برزنونی  و یک بیستم مبلغ 243000000تومان بابت نیم عشر دولتی نظر به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له خودرو وانت کاپرا به شماره انتظامی251ص89ایران 74  به شرح ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی توقیف و توسط کارشناس به مبلغ 775000000ریال  ارزیابی و مقرر گردید در تاریخ1398/9/29 از ساعت 9صبح در محل شعبه اجرای احکام دادگستری سرولایت(چکنه) از طریق مزایده ی حضوری به فروش برسد.مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد کند واگذار خواهد شد.طالبین به خرید جهت کسب اطلاع بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنها از اموال داده شود.حداقل 10 درصد از بهای مورد مزایده از برنده نقدا دریافت خواهد شد.

دادورز اجرای احکام دادگستری سرولایت

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی