مزایده اسپیلیت سرمایشی و گرمایشی - آگهی 56193

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810460704600072
تاریخ صدور:1398/09/11

شعبه صادر کننده:شعبه دوم اجرای احکام مدنی شیراز/قدیم

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:

بسمه تعالی

آگهی مزایده

به موجب پرونده اجرائی کلاسه 970001- اجرای احکام مدنی 2 شیراز موضوع محکومیت مالی صادر شده از شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شیراز محکوم له  نسرین و ساره  اسدی فرد حقیقی فرزند علی حسین تقاضای فروش اموال توقیفی محکوم علیه فرزانه خورشاهی فرزند ابوالحسن را نموده است که اموال معرفی شده شامل موارد ذیل الذکر و محکوم به معادل مبلغ 423/880/000 ریال ( 20/185/000 ریال هزینه اجرائی )می باشد لذا وفق قانون اجرای احکام مدنی و رعایت ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی فروش اموال از طریق انتشار آگهی در روزنامه الکترونیک و رسمی انجام و مزایده برگزار می گردد . به همین جهت روز چهارشنبه 1398/09/27 از ساعت 8 الی 9 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شیراز واقع در شیراز - خیابان ملاصدرا - انتهای خیابان شهید جمالی مجتمع دادگاههای عمومی حقوقی شیراز مزایده برگزار خواهد شد. متقاضیان می توانند 5 روز قبل از تاریخ برگزاری مزایده با هماهنگی این اجرا از اموال که در کلانتری معالی آباد نگهداری و تحویل امین اموال می باشد بازدید نمایند. قیمتی که مزایده از آن شروع می شود بر اساس نظریه کارشناسی شماره 98/14/19 کارشناس رسمی دادگستری خانم افسانه نمازی به مبلغ ذیل  می باشد و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد و10% قیمت پیشنهادی را بلافاصله در همان ساعت برگزاری مزایده به عنوان سپرده به حساب شماره 2171293018005 به نام صندوق سپرده دادگستری شیراز نزد بانک ملی ایران واریز و اصل قبض تودیعی را به قسمت اجرا تسلیم و بقیه بهای ملک را حداکثر طرف مدت 30 روز از تاریخ برگزاری مزایده به شماره حساب اعلامی واریز و قبض مربوطه را به قسمت اجرا تسلیم نماید. در صورت عدم پرداخت باقیمانده ، مبلغ سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. این آگهی نوبت اول می باشد . متقاضیان شرکت در مزایده بایستی 10% مبلغ پایه قیمت کارشناسی  چک رمزدار بین بانکی در وجه صندوق سپرده دادگستری شیراز نزد بانک ملی ایران شعبه دادگستری شیراز و اصل کارت ملی را به همراه خود داشته باشند و اصل چک مزبور را در ابتدای برگزاری مزایده به قسمت اجرای احکام تحویل نمایند.    لیست اموال توقیفی مورد مزایده :

1-اسپیلیت سرمایشی  گرمایشی 30000 مارک میتسوبیشی مدل  MS-GK307AT  و سریال نامبر 6001043 ساخت تایلند  به مبلغ 123/000/000 ریال 

142-2 کیلو گرم زیره هر کیلو 850/000 ریال    جمعا مبلغ 120/700/000 ریال 

مدیر شعبه دوم اجرای احکام مدنی شیراز:عابد رحیمی زنجیرانی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی