مزایده اسکانیا (4در2)آر112 ام آ مدل 1981 - آگهی 56192

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810464463600006
تاریخ صدور:1398/09/11
شعبه صادر کننده:شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خوی
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:

به موجب پرونده اجرائی 980912ج م /2محکوم علیه آقای  امیر جعفرزاده محکوم است به پرداخت 114 قطعه سکه تمام بهار آزادی و  هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی در حق محکوم له خانم سمانه ابوللو بپردازد لذا جهت تامین آن کامیون کشنده به مشخصات ذیر توقیف گردیده است مشخصات آن به شرح ذیل اعلام میگردد اسکانیا (4در2)آر112 –ام آ- مدل 1981 برنگ سفید تعداد محور 2‚ تعداد چرخ 6 ‚ تعداد سیلندر 6‚  برابر سند مالکیت خودرو و اتاق فاقد پلاکت و باز سازی شده است شماره موتور فاقد پرچ پلاکت موتور مجددا پرچ شده و لاستیک چرخها 50 درصد میباشد مبلغ خودروتوسط کارشناس رسمی دادگستری  به مبلغ 000/000/800/2 ریال برآورد و اعلام میگرددمضافا اینکه خودروی مزبور به  مبلغ 000/000/990.ریال در رهن دفتر خانه شماره 12 شهرستان ماکو میباشد  خودروی موصوف روز یکشنبه17/9/1398ساعت 12  الی 30/12 ظهر از طریق مزایده در دفتر شعبه دوم اجرای احکام مدنی خوی به فروش خواهد رسید .طالبین می توانند قبلا از خودروی مورد نظر بازدید نموده ویشنهادخود را با تودیع 10 درصد آن به حساب شماره ی 2171290153008 نزد بانک ملی شعبه مطهری واریز وتسلیم این اجرا نمایند برنده ی مزایده مکلف است  ما بقی ثمن معامله را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده واریز در غیر این صورت  ﺴﭘرده واریزی بعد از کسر هزینه  به نفع دولت ضبط خواهد شد. مزایده به صورت کتبی بوده و به یشنهاد های فاقد امضاء وﺴﭘرده ترتیب اثر داده نمیشود.

مهرانفر- مدیر دفتر شعبه دوم اجرای احکام مدنی خوی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی