مزایده سوله و متعلقات - آگهی 56187

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810463431900197
تاریخ صدور:1398/09/11
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان سیرجان/قدیم
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول

احتراما نظر به اینکه در پرونده کلاسه 953538  خواهان شرکت ایران یاسا تمامت ملک 1366فرعی از 1148 فرعی از6518 اصلی واقع در منطقه ویژه اقتصادی سه راهی مقابل خیابان رازی شامل یه سوله صنعتی رابه عنوان مال به این اجرا معرفی نموده است که توسط اجرا توقیف وتوسط کارشناس رسمی دادگستری بازدید و نتیجه به این شرح میباشد 1- عرصه 2211متر مربع از قرار هر متر مربع 900/000ریال جمعا به مبلغ 1/989/900/000ریال  2- سوله و متعلقات 1000 متر مربع از قرار هر متر مربع 5/200/000ریال جمعا به مبلغ 5/200/000/000ریال 3- دیوار حصار و امتیازات اب مقطوع 300/000/000ریال و جمعا به مبلغ 7/189/900/000ریال براورد قیمت گردیده است و مال معرفی شده در تاریخ 1398/10/09 ساعت 11ظهرازطریق مزایده در محل اجرای احکام مدنی به فروش میرسد مزایده از قیمت کارشناسی شروع وبرنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید10درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس از برنده اخذ تادرصورت انصراف پس از کسر هزینه های اجرایی ما بقی به حساب درآمدهای دولت واریز گردد متقاضیان میتوانندتا 5روز قبل از برگزاری مزایده از مال معرفی شده بازدید وپیشنهادهای خویش را به این اجرا ارسال وروی پاکت قید نمایند مربوط به مزایده مورخه 1398/10/09میباشد .

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی