مزایده خودرو - آگهی 56144

منقضی شده
شرح آگهی :

نام دستگاه مزایده گزار: سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
شماره مزایده: 1098009011000003
نوع برگزاری مزایده: مزایده عمومی 
شماره مزایده مرجع: 105-خ/5503
عنوان مزایده: مزایده فروش خودروهای مشمول کمیسیون ماده 2
مهلت بازدید از تاریخ  98.9.12 تا تاریخ 98.9.20 ساعت 9 تا 14 

مهلت ارایه پیشنهاد از تاریخ 98.9.11 ساعت 9 تا تاریخ 98.9.20  ساعت 14 
زمان بازگشایی تاریخ  98.9.11 ساعت9
زمان اعلام برنده تاریخ  98.9.21 ساعت 10
مهلت زمانی واریز مبلغ پیشنهادی بدون جریمه 2 روز پس از اعلام برنده
مهلت زمانی پذیرش برنده بودن 2 روز پس از اعلام به برنده
آخرین مهلت زمانی واریز مبلغ پیشنهادی 3 روز پس از اعلام به برنده
جریمه دیرکرد واریز مبلغ پیشنهادی 0% از مبلغ پیشنهادی به ازاء هر روز دیرکرد
مهلت زمانی دریافت کالاها از انبار بدون جریمه 3 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا
آخرین مهلت زمانی دریافت کالاها از  انبار 3 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا
جریمه دیرکرد دریافت کالاها از انبار 0% از مبلغ پیشنهادی به ازای هر روز دیرکرد
مدت زمان اعتبار حواله خروج 2 روز پس از صدور حواله خروج کالا از انبار توسط مدیر فروش
شماره تماس:04133328710
نمابر:04133327171
سامانه ستاد www.setadiran.ir 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی