مزایده یکدستگاه خودرو وانت پیکان مدل1396 - آگهی 56141

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810463493000031
تاریخ صدور:1398/09/11
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان رفسنجان
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی نوبت اول

دفتر اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف رفسنجان در نظر دارد در پرونده اجرای کلاسه 971815 یکدستگاه خودرو  وانت پیکان سواری  سفیدرنگ  مدل1396 بشماره انتظامی  65-967ب72 متعلق به  میلاد رنجبرواقع در پارکینگ خاتم رفسنجان ضمنا خودرو مزبور لاستیکهای جلو وعقب 20درصد می باشد  که ارزش فعلی خودرو طبق نظریه کارشناس مبلغ  52/000/000 ریال  معادل  پنج  میلیون و دویست هزار تومان براورد گردیده است از طریق مزایده بفروش برساند لذا طالبین خرید می توانند ضمن ملاحظه وبازدید از آن پیشنهاد خودرادرتاریخ  یکشنبه 1398/9/25  ساعت 10صبح به دفتر اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف ارسال نمایند وبایستی 10درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس (به حساب سپرده دادگستری نزدبانک ملی ایران به شماره( 2171293821004) واریز وضمیمه پیشنهاد خود به این اجرا تحویل نمایند ومابقی قیمت را حداکثر ظرف مهلت یک ماه به حساب دادگستری واریز نمایند پیشنهاد دهنده بایستی شخصا در جلسه مزایده که درتاریخ  1398/9/25 .در دفتر اجرای احکام تشکیل می شود حاضر شوند این اجرا به کلیه پیشنهادهای مخدوش ومشروط وفاقد 10درصد قیمت پیشنهادی ترتیب اثر نخواهد داد وچنانچه برنده مزایده از پرداخت مابقی قیمت انصراف دهد سپرده وی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

دادورز اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف دادگستری رفسنجان-حسن شاهی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی