مزایده وانت دو کابین کاپرا مدل 1389 - آگهی 55648

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810460233600239
تاریخ صدور:1398/09/06
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی مجتمع شهیدمحلاتی تهران
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

در خصوص پرونده اجرایی 971471 وفق اجرائیه صادره از شعبه 146 دادگاه عمومی تهران له نادر اشرف نیا و علیه حسین سیروس اسکوئی محکوم است به پرداخت مبلغ 800/000/000 ریال بابت اصل خواسته و به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی از تاریخ 96/4/30 تا اجرای حکم و مبلغ 27/317/198 ریال هزینه دادرسی در حق محکوم له و نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت. لذا در همین راستا خودروی وانت دو کابین کاپرا به پلاک 949 د 55 ایران 33 توقیف و پس از ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری بدین شرح کارشناسی و اعلام می گردد: وانت دو کابین کاپرا 949 د 55 ایران 33 مدل 1389 رنگ خاکستری صدفی متالیک شماره شاسی W01338 شماره موتور SHG9749 چهار چرخ 2 محور ظرفیت 4 نفر به علاوه 350 کیلوگرم درب عقب راست صدمه دیده است. موتور متناسب با مدل است. تایرها 30% کارکرد دویست هزار کیلومتر دیفرانسیل و گیربکس متناسب با مدل. دارای تجهیزات اضافی گارد استیل جلو، رکاب طرفین، یخچال و کفی اتاق بار می باشد. با عنایت به مراتب ذکر شده ارزش پایه مزایده خودروی موصوف مبلغ 1/050/000/000 ریال معادل یکصد و پنج میلیون تومان ارزیابی و اعلام می گردد. که مقرر گردید در روز شنبه مورخ 98/09/30 از ساعت 11 الی 11/30 در دفتر اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی واقع در: تهران – بلوار نبرد – بلوار کوثر – جنب باغ گل از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد کند فروخته خواهد شد. ده درصد بهای مزایده فی المجلس و به صورت نقدی به عنوان سپرده از خریدار دریافت می شود و مابقی ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده به صورت قبض سپرده از خریدار دریافت خواهد شد. چنانچه برنده مزایده به هر دلیل در زمان مقرر، بهای مزایده را نپردازد ده درصد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می شود.

دادورز اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی