مزایده ضایعات (قالب و اسکافل فرسوده) - آگهی 55477

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810463863800028
تاریخ صدور:1398/09/05

شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان شهر بابک

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:
بسمه تعالی

آگهی مزایده (نوبت اول)


باسلام-در پرونده کلاسه 970923 شرکت ابنیه آبیدر محکوم است به پرداخت 93/496/970 ریال در حق حسن داداللهی و مبلغ 4/674/840ریال هزینه اجرای حکم در حق دولت که محکوم له تقاضای توقیف و مزایده و فروش5/500کیلوگرم از ضایعات (قالب و اسکافل فرسوده وغیرقابل استفاده)متعلق به محکوم علیه رانموده که پس از توقیف توسط کارشناس هر کیلو از ضایعات مذکور 18/000ریال ارزیابی گردیده تاریخ مزایده و فروش 1398/9/26ساعت 8 الی 11 صبح در محل اجرای احکام تعیین لذا از اشخاصی که خواهان شرکت در مزایده و خریداری اموال مورد مزایده می باشند دعوت به عمل میاید ضمن هماهنگی با این اجرا و بازدید از اموال درخواست و پیشنهاد خود را به همراه ده درصد از مبلغ ارزیابی شده در پاکت دربسته در تاریخ مقرر فوق تحویل اجرای احکام نمایند مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و اموال به بالاترین پیشنهاد تعلق می گیردو چنان چه شخص یا اشخاصی برنده مزایده شناخته شده و ظرف مهلتی که این اجرا تعیین نماید نسبت به پرداخت مبلغ مزایده اقدام ننمایند مورد مزایده به نفر بعدی واگذار و مبلغ تودیع شده پس از کسر هزینه های قانونی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد
منشی واحد اجرای احکام مدنی شعبه اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان شهر بابک - افسانه حجتی فر

استان کرمان - شهرستان شهربابک - بلوار فردوسی - جنب پمپ بنزین - مجتمع شوراهای حل اختلاف

 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی