مزایده یک دستگاه کمپرسور دیزلی سیار و یک دستگاه دیزل ژنراتور - آگهی 55457

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810462833300160
تاریخ صدور:1398/09/04
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تاکستان/قدیم
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول * مرحله اول *

در پرونده کلاسه 980926   اجرای احکام مدنی متمرکز دادگستری تاکستان*مطابق دادنامه صادره از شعبه2 دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان تاکستان به شماره دادنامه 9809972834201111  محکوم علیه شرکت سیستم های صنعتی تاکستان  محکوم است  به پرداخت مبلغ 627/670/126 ریال و انجام تسویه حساب نهایی در حق محکوم له آقای احمد قهرمانی آقچه قیائی  و نیم عشر دولتی در حق صندوق میباشد محکوم له  جهت استیفای  محکویت محکو م علیه بدوا تقاضای توقیف و کارشناسی و فروش اموال منقول به شرح و میزان کارشناسی ذیل را نموده است که این اجرا قصد دارد در مورخ  1398/10/02  ساعت 09:00 الی 10:00  صبح در محل اجرای احکام مدنی متمرکز دادگستری تاکستان از طریق مزایده عمومی اموال ذیل را بفروش برساند، طالبین و خریداران می توانند همه روز تا پنج روز قبل از زمان مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی این اجرا بازدید و در زمان مزایده حضورا شرکت نمایند و خریدار می بایست 10% مبلغ پیشنهادی خود را نقدا پرداخت و مابقی را ظرف مهلت یک ماه بحساب سپرده دادگستری واریز نماید و پس از تایید مزایده توسط دادگاه محترم صادر کننده حکم اموال به خریدار منتقل خواهد شد و در صورت عدم تایید مزایده مبلغ 10% واریزی به خریدار مسترد خواهد شد. و در صورتی که خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر بحساب سپرده واریز ننماید و یا اعلام انصراف نماید مبلغ 10% پیشنهادی خریدار پس از کسر هزینه ی مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و خریدار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت. مراسم مزایده با رعایت مواد قانون اجرای احکام مدنی اجراء خواهد شد.

اموال مزایده شامل :

*یک دستگاه کمپرسور دیزلی سیار ، ساخت کارخانجات ماشین سازی اطلس کوپکو ایرپاور شماره سریال M00129   قیمت پایه به مبلغ  350/000/000 ریال

*یک دستگاه دیزل ژنراتور ساخت شرکت ولوو پنتا ( آلمان ) شماره سریال 5301003183 ، 102 کیلووات ، 1500 دور،  قیمت پایه به مبلغ 300/000/000 ریال

*قیمت ارزیابی شده به مبلغ 650/000/000  ریال

مدیر دفتر اجرای احکام مدنی تاکستانی - رحمانی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی