مزایده  تعداد دو عدد تانکر - آگهی 54992

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910462329500001
تاریخ صدور:1399/02/21
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی بخش آرادان
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بسمه تعالی
مزایده نوبت دوم

اجرای احکام دادگاه عمومی آرادان درنظردارد به موجب پرونده شماره 970021   صادره شعبه اول اجرای احکام  دادگستری آرادان محکوم له منصور سراوانی  بطرفیت محکوم علیه شرکت سپید ساران درقبال مبلغ9/053/000  ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/500/000 ریال هزینه کارشناسی  در حق محکوم له،و مبلغ 1/800/000 ریال نیم عشر در حق دولت که ازاموال شرکت مذکوربه شرح ذیل معرفی نموده است.

1-  تعداد دو عدد تانکر به ظرفیت تقریبی 8000 لیتری زنگ زده واقع در محوطه به ارزش هر عدد  12/500/000 ریال جمعا به ارزش 25/000/000 ریال 

توسط کارشناس محترم برآورد وتخمین زده شده است وازطریق مزایده عمومی نوبت دوم درمورخه 99/03/07 ساعت 10 صبح درمحل شرکت سپید ساران  واقع در جاده سمنان گرمسار ناحیه صنعتی سید آباد بفروش می رسد. ضمنا"هزینه حمل ونقل به عهده برنده مزایده می باشد وپیشنهاد دهنده بالاترین قیمت برنده مزایده محسوب وکل مبلغ مزایده می بایست در همانروز به حساب سپرده دادگاه واریزگردد متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاع بیشترپنج روزقبل ازمزایده به اجرای احکام دادگاه آرادان مراجعه ویاباشماره تماس 02334543555 اجرای احکام دادگستری آرادان حاصل نمایند.
دادورز اجرای احکام شعبه اجرای احکام مدنی بخش آرادان - محمد یوسفیه

استان سمنان- آرادان- خیابان کلانتری- دادگاه عمومی بخش آرادان- کدپستی : 3586138698

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی