مزایده یک دستگاه سواری دنا مدل 1394 - آگهی 54691

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810467200600018
تاریخ صدور:1398/08/22
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختلاف شهرستان چناران
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

اگهی مزایده اموال منقول

در پرونده کلاسه 980514این اجرا به موجب دادنامه شماره 960739صادره از شعبه308 شورای حل اختلاف مشهد محکوم  علیه محمد حسن یکتا وسعید یکتا به پرداخت مبلغ 306/631/432ریال بابت اصل خواسته در حق علی اکبر روبند فروش ومبلغ 8/750/000ریال  بابت نیم عشر دولتی محکوم گردیده است نظر به اینکه محکوم علیه اموال منقول یک دستگاه سواری دنا سفید رنگ مدل1394به شماره12-743ط56بر اساس ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 600.000.000ریال تعیین گردیده است را جهت استیفاء  دین خویش معرفی نموده که در تاریخ 98/9/19از ساعت9الی9/30صبح از طریق مزایده حضوری وبا حضور نماینده محترم دادستان شهرستان چناران در محل اجرای احکام شورای حل اختلاف دادگستری چناران به فروش می رسد-طالبین به خرید میتوانند جهت بازدید از اموال توقیفی پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه نمایند تا هماهنگی لازم بعمل اید مبلغ مزایده از مبلغ ارزیابی شروع  وبه بالا ترین مبلغ پیشنهادی واگذار خواهد شد ضمنا کسانیکه تمایل به شرکت در جلسه مزایده داشته باشند در روز برگزاری مزایده می بایست ده درصد مبلغ کارشناسی شده را فی المجلس ارائه نمایند وبرنده مزایده مستندا به ماده129اجرای احکام مدنی باید ده درصد قیمت خرید را فی الجلس به عنوان سپرده به صندوق دادگستری واریز نماید

مدیر دفتر شعبه اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختلاف شهرستان چناران - محمد حسن زاده

استان خراسان رضوی - شهرستان چناران - حاشیه جاده آسیایی - جنب نمایندگی سایپا - تلفن:05146127652

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی