مزایده تعدادی دستگاه لپ تاپ،یکدستگاه پرینتر،یک دستگاه کپی - آگهی 54382

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810464170000056
تاریخ صدور:1398/08/19
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی بخش صوفیان
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

((آگهی مزایده اموال منقول))

به موجب پرونده اجرائی کلاسه 980179/ج ح محکوم علیه شرکت همگامان تبریز محکوم هستند به پرداخت محکوم به در حق محکوم لها خانم نسترن عسگری، لذا اموال منقول ذیل که قبلا توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری بشرح ذیل ارزیابی و قیمت گذاری شده است از طریق برگزاری جلسه  مزایده بفروش می رسد:

1-دو دستگاه لپ تاپ Lenovo G-50-45به قیمت کارشناسی هر یک 25000000ریال(کارکرده)

2-یک دستگاه لپ تاپ Lenovo ideapad110به قیمت کارشناسی 26000000ریال(کار کرده)

3-یک دستگاه لپ تاپLenovo G500به قیمت 17000000ریال(کارکرده)

4-یکدستگاه پرینترHP Laserjet2014به قیمت 8000000ریال(کارکرده)

5-یک دستگاه کپی TOSHIBA E-Studio166به قیمت 30000000ریال(کارکرده)

 لذا مقرر گردیده است اموال مذکور روز یکشنبه مورخه98/9/17ازساعت10الی 10/30صبح در واحد اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی صوفیان از طریق  مزایده بفروش برسد. مزایده از قیمت پایه کار شناسی شروع وبه بالاترین قیمت پیشنهادی از جانب خریدارن حاضر در جلسه واگذار خواهد شد وده درصد مبلغ پیشنهادی از برنده مزایده نقدا و فی المجلس اخذ و مابقی ثمن مزایده بایستی حداکثر تا یکماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت مبلغ پیش پرداخت اولیه وفق مقررات قانونی بنفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد . متقاضیان شرکت در مزایده می توانند در صورت تمایل جهت کسب اطلاعات بیشترو بازدید از اموال مورد مزایده 5 روز قبل از مزایده به اجرای احکام دادگاه مراجعه نمایند. متقاضیان شرکت در مزایده باید ده درصد قیمت پایه کارشناسی را نقدا به صندوق دادگاه تودیع نموده و رسید آنرا به اجرای احکام ارائه نمایند یا اینکه به شماره حساب 2171290542006بنام سپرده دادگاه واریز و فیش آنرا به واحد اجرا ارائه نمایند.

مدیر اجرای احکام دادگاه عمومی صوفیان-پورمحمد

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی