مزایده خودرو پژو روا - آگهی 53950

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810466514000072
تاریخ صدور:1398/08/16

شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف بناب

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:
بسمه تعالی

آگهی مزایده منقول (980952)اجرا ش

(نوبت اول)

اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف بناب در نظر دارد مال توقیفی عبارت است از یک دستگاه خودرو سواری پژو روا به رنگ خاکستری به شماره پلاک 121ل27ایران25با قیمت پایه184/000/000 ریال کارشناسی از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.متقاضیان شرکت کننده در مزایده می توانند قیمت پیشنهادی خود را به صورت حضوری در تاریخ مزایده به شعبه اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف بناب ارائه نمایند.بدیهی است بالاترین قیمت پیشنهاد دهنده به عنوان برنده مزایده شناخته شده از برنده مزایده فی المجلس 10% درصد قیمت پیشنهادی اخذ و حداکثر یک ماه فرصت داده می شود تا مابقی مبلغ پیشنهادی را پرداخت نماید.

تذکر: اینکه برنده مزایده لازم است بداند چنانچه در موعد مقرر نتواند مابقی مبلغ پیشنهادی را پرداخت نماید 10%مبلغ اخذ شده هزینه های اجرائی کسر ومابقی به نفع دولت ضبط ودر خصوص مزایده تصمیم دیگری اتخاذ خواهد شد.

مشخصات و اوصاف مال مورد مزایده:

1-مورد مزایده پژو روا به رنگ خاکستری شماره شاسی61307919 تعداد سیلندر4 ،شماره موتور11685046348 ،نوع سوخت بنزین-گاز ،مدل1386 ،ظرفیت:جمعا5 نفر

2- وضعیت بدنه وموتور: موتورسالم و بدنه بدون رنگ وضعیت هر لاستیک:80%جلو و 70%عقبفصندلی و تودوزی سالم،خلافی9/100/000 ریال

3-جمع ارزش شماره پلاک انتظامی موصوف به مبلغ 184/000/000ریال توسط کارشناس ارزیابی شده .

تاریخ مزایده: در مورخه 98/9/5راس ساعت 10:30 صبح در شعبه اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف بناب برگزار خواهد شد.

ثروتی-دادورزاجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف بناب

 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی