مزایده یکدستگاه همزن - آگهی 53949

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810467785800062
تاریخ صدور:1398/08/16

شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی بخش صفادشت

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:
مزایده (نوبت اول )

به موجب اجرائیه صادره از سوی دادگاه عمومی بخش صفادشت و کلاسه پرونده 980556 اجرای احکام مدنی صفادشت ، شرکت صنایع فرافوم محکوم است به پرداخت مبلغ 123/000/000 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم لهآقای فرهاد معروفخانی و پرداخت مبلغ 1/800/000 ریال بابت هزینه اجرائی دولت که با عنایت به توقیف اموال محکوم علیه پس ازطی مراحل قانونی و ارجاع به کارشناسی قیمت اموال توقیفی جمعا به ارزش 1/200/000/000 ریال معادل یکصد و بیست میلیون تومان برآورده شده و سپس مقرر گردید در تاریخ 98/08/28 از ساعت 10 الی 11 در محل اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش صفادشت واقع درصفادشت بلوار رسول اکرم دادگاه بخش صفادشت اموال توقیفی از طریق مزایده به فروش برسد . مزایده از قیمت پایه کارشناس شروع می شود و متقاضیان شرکت در مزایده می توانند در تاریخ فوق الذکر مراجعه و فرد یا افرادی که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهند به عنوان برنده مزایده شناخته خواهند شد . ضمنا ده درصد کل مبلغ فروش فی المجلس ( به همراه فیش واریزی به حساب 2171299062003 سپرده موقت دادگستری نزد بانک ملی) نقدا از برنده مزایده اخذ و نامبرده وفق ماده 129 ق ا ا م مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ مزایده باقی ثمن معامله را به صندوق دولت تودیع نماید . در غیر اینصورت ده درصد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد متقاضیان می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از محل مزایده داده شود .اموال منقول و غیر منقول توقیفی به شرح ذیل اعلام می گردد :

1- یکدستگاه همزن چسب نیدر دست دوم ساخت شرکت amh به شماره سریال 10885 ساخت کشور آلمان واقع در شهرک صنعتی صفادشت بلوار فروردین نبش خیابان 9 شرقی پلاک 100 که با عنایت به موارد فوق به ارزش 1/200/000/000 ریال معادل یکصد و بیست میلیون تومان برآورد و کارشناسی شده است .

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی