مزایده یکدستگاه خودرو سواری 206 مدل 1394 - آگهی 53946

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810463577200109
تاریخ صدور:1398/08/16
شعبه صادر کننده:اجرای احکام شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یزد
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

( آگهی مزایده نوبت دوم)

باستناد پرونده اجرایی  به کلاسه 3/980196  صادره از سوی شعبه  دهم  دادگاه عمومی حقوقی یزد له  جواد زارع  فرزندجان بابا و علیه  مهدی  عاقل فرزند محمد با  وکالت  فرحناز  روحی  محکوم علیه  بابت  محکوم به و نیم عشر دولتی مبلغ 954.854.000  ریال  درحق  محکوم له و صندوق دولت مدیون می باشد که حسب اعلام و درخواست محکوم له  یک دستگاه خودرو  سواری  206 هاچ بک سفید روغنی  مدل  1394 به شماره شاسی  1597663 و شماه موتورA0002383  165 بنزینی  با  پلاک انتظامی  815 ب98ایران 54 را به عنوان مال  محکوم علیه  معرفی وتوقیف  که خودروی  مذکور باوضعیت  ظاهری  گلگیر  جلو  راست دارای  آثار  تصادف  بوده  ودر  سمت  چپ در ب موتور مقدار کمی  رنگ ریختگی  دیده  شده  و قاب آینه بغل چپ شکسته بوده لاستیکها  چهار  چرخ حدود  پنجاه در صد  آج دارد می باشدکه طبق نظر کارشناس رسمی  دادگستری  به مبلغ 550.000.000 ریال  ارزیابی  گردیده  موضوع مزایده میباشد که جهت  ادای دین محکوم علیه  در روز پنجشنبه  مورخ  7/9/98  ساعت  9 الی 10 صبح از طریق مزایده در اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان یزد واقع در طبقه اول دادگستری یزد به فروش می رسد طالبین می توانندظرف مدت  پنج روز  قـــبل از روز مزایده در ســـــاعت اداری در اجرای احکام  حقوقی  سوم  یزد حاضر و جهت ملاحظه  خودروی  سواری  توقیفی  موضوع مزایده  اقدام  نمایند  و در صورت تمایل به خرید آن تقاضای کتبی خود را به همراه مبلغ پیشنهادی و تودیع مبلغ 10درصد از کل مبلغ پیشنهادی به حساب سپرده دادگستری یزد به شماره 2171295806004 نزد  بانک ملی دادگستری واریز و فیش آن را ضمیمه در خواست نموده و تا قبل از ساعت مزایده در پاکت دربسته تحویل اجرا نموده و رسید دریافت دارند مزایده از مبلغ کارشناسی شده آغاز و برنده کسی است که  پیشنهاد  خود رادر ساعت  مقرر تحویل  اجرا  داده باشد  و بیشترین مبلغ را درجلسه مزایده پیشنهاد دهد  ضمنا  حضور متقاضیان در جلسه مزایده بلامانع خواهد بود.

شرایط : 1-برنده مزایده  باید 10 در صد مبلغ  مزایده را به شماره حساب  سپرده دادگستری  تودیع و فیش  مربوطه را  ارائه نمایند و یا فی المجلس پرداخت  نماید لذا با توجه به اینکه برنده مزایده باید  10 % مزبور را  در جلسه مزایده تودیع نماید  به خریداران  پیشنهاد  می شود ده در صد مزبور  را به حساب  سپرده دادگستری  تودیع  نمایند  0

2- پیشنهادات  مشروط ،  مبهم وبرخلاف  شرایط آگهی  مزایده و همچنین  پیشنهاداتی گردید که پس از وقت مقرر  (بعد از ساعت 10 صبح ) برسد  ترتیب اثر داده نخواهد شد

3- پیشنهادات  راس  ساعت  10 صبح روز مزایده باز و قرائت  خواهد شد و  حضور  پیشنهاد دهندگان  و طرفین پرونده  در جلسه مزایده  بلامانع و عندالاقضاء  در همان جلسه  مزایده  حضوری  بعمل  خواهد آمد  و برنده کسی است  که  بالاترین  قیمت را  در جلسه پیشنهاد  دهد 0

4- بدیهی است  در صورتی که  بالاترین  پیشنهاد  دهنده در جلسه خریدار  مبلغ ده در  صد مبلغ مزایده را  فی المجلس  تودیع  ننماید بالاترین پیشنهاد دهنده  بعدی  که ده در صد مزبور را فی المجلس  واریز  نماید  به عنوان برنده  مزایده اعلام میگردد  0

سعیدپناه علی

مدیر اجرای احکام حقوقی دادگستری  شهر ستان یزد

 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی