مزایده 130 عدد درب جعبه بغل تریلی اف هاش - آگهی 53945

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810461788600093
تاریخ صدور:1398/08/16
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی شهرستان گنبد کاووس

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

"آگهی مزایده"

درپرونده اجرایی کلاسه 970839 شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان گنبد کاووس آقای رمضان جواهری ف:رحمت ا... محکوم است به پرداخت مبلغ 383.676.250 ریال درحق محکوم له علیرضا محمدی و پرداخت مبلغ 19.183.812 ریال بابت هزینه اجرا درحق صندوق دولت که در قبال بدهی نامبرده اموالی شامل :

130 عدد درب جعبه بغل تریلی اف هاش متعلق به محکوم علیه بازداشت گردیده که از طریق مزایده حضوری به شرح ذیل به فروش می رسد: 1-مطابق نظریه کارشناس مال مورد مزایده به مبلغ جمعاً 390.000.000 ریال ارزیابی گردیده است. 2-مزایده از مبلغ پایه کارشناسی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود.3-مکان مزایده درشعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری گنبد کاووس است.4-موعد مزایده روز دوشنبه مورخ 1398.09.04 ساعت 10 الی 11 صبح است.5-متقاضیان شرکت درجلسه میتوانند پنج روز قبل ازتاریخ مزایده از مال مورد مزایده دیدن نمایند.6-مزایده مذکور برای نوبت اول تشکیل می گردد.7-همراه داشتن کارت ملی برای متقاضیان الزامی است.8-برنده مزایده مکلف است ده درصد مبلغ پیشنهادی خویش را فی المجلس و مابقی آنرا حداکثر ظرف مهلت یک ماه به صندوق دادگستری تودیع و فیش آن را ارائه نماید درغیراین صورت ده درصد واریزی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد.

مدیرشعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان گنبد کاووس-بهاری

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی