مزایده یک دستگاه خودرو سواری سمند مدل 1383 - آگهی 53942

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810468126900083
تاریخ صدور:1398/08/16
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی(خانواده)مجتمع قضایی آخوند شهرستان همدان
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده خودرو ( شش دانگ )

در پرونده کلاسه 980411 اجرایی طی رأی صادره از شعبه 6 دادگاه خانواده همدان و در پرونده کلاسه اجرائی 982812 صادره از شورای حل اختلاف همدان

محکوم لها : خانم سمیه رمضانی فرزند نیازعلی 

محکوم علیهم: وراث مرحوم حسین زارعی:

آقای حسن زارعی فرزند بابا علی اصالتاً از طرف خود و ولایتاً از طرف خانم هلیا زارعی

خانم فوزیه جعفری خصال فرزند علی اوسط

خانم هلیا زارعی فرزند حسین 

محکوم به : تعداد 15 قطعه سکه تمام بهار آزادی به نرخ سال قبل از فوت مرحوم(سال 96) بابت مهریه و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت

و تعداد 5 قطعه سکه تمام بهار آزادی بابت مهریه و مبلغ 2820900 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 10000000ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت

لذا با توجه به اینکه محکوم علیه نسبت به برائت ذمه خویش اقدامی نکرده است .این اجرا به درخواست محکوم لها اقدام به توقیف یک دستگاه خودرو از ماترک مرحوم به مشخصات ذیل نموده است:

-    یک دستگاه خودرو سواری سمند به شماره انتظامی 184 ط 94 ایران 77، تیپ: ایکس i، مدل383 ،  رنگ: بژ ، سوخت:بنزین، شماره موتور: 12483067882 ، شماره شاسی : 83220875

کاپوت جلو خوردگی دارد – سرگلگیرجلو چپ رنگ دارد – گلگیر جلو راست رنگ دارد- درب جلو راست رنگ دارد- درب عقب راست رنگ دارد- گلگیر عقب راست رنگ دارد- درب صندوق عقب خوردگی دارد، سپر جلو نیاز به نقاشی دارد.

وضعیت لاستیک: بالای 60 درصد می باشد- موتور سالم و خودرو قابل حرکت می باشد.

 قیمت پایه شش دانگ خودرو 184000000 ریال معادل هجده میلیون و چهارصد هزار تومان ارزیابی شده است.

محل توقف در پارکینگ منزل محکوم لها به نشانی: خضر- خیابان سرداری – کوچه تعاونی – بن بست تعاون 7 می باشد، لذا این اجرا به تاریخ 98/09/14 ساعت 11:30 تا 12:00 اقدام به برگزاری عملیات مزایده جهت تأدیه دین محکوم له می نماید. ضمناً محل برگزاری مزایده در دادگاه خانواده واقع در بالاتر از چهار راه میدان بار جنب پمپ بنزین – طبقه سوم –واحد مزایده  می باشد. مورد مزایده 5 روز قبل از مزایده قابل مشاهده است. برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد و فی المجلس مبالغ را  واریز نماید.

                                              اجرای احکام مجتمع خانواده همدان

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی