مزایده  یک دستگاه پراید صبا مدل 87 - آگهی 53936

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810462975700044
تاریخ صدور:1398/08/16
شعبه صادر کننده:اجرای احکام شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمدیه
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

((آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول))

در پرونده کلاسه 980466، اجرایی صادره از اجرای احکام مدنی دادگستری محمدیه محکوم لها خانم زهرا سادات حسینی بطرفیت محکوم علیهم 1-سیدکمیل حسینی 2-سیده کوثر حسینی 3-سیده ثنا حسینی و 4-ربابه بیگم حسینی که محکوم لها درخواست توقیف اموال متعلق به ورثه از اموال متوفی (سیداحمد حسینی) را نموده و دستور فروش آن صادر شده که عبارت است از : یک دستگاه پراید صبا رنگ بژ مدل 87 به شماره انتظامی 42 ص 784 ایران 79 شیشه جلو شکستگی دارد ، گلگیر جلو چپ، درب جلو چپ، سینی و کف صندوق عقب، گلگیر عقب راست، گلگیر جلو راست همگی صافکاری و نقاشی دارد. گلگیر عقب چپ تعویض شده، خودرو دور رنگ می باشد. ظاهرا از حیث فنی و گیربکس سالم، لاستیک ها جلو 15 درصد عقب فاقد آج، آینه ها سالم، تا مورخ 1398/07/21 مبلغ 40/000 تومان خلافی دارد و به مبلغ 19/300/000 تومان ارزیابی شده است که این دادگاه قصد دارد در روز چهارشنبه مورخ 1398/08/29 راس ساعت 09:30 صبح درمحل دفتراجرای احکام مدنی دادگستری محمدیه ازطریق مزایده عمومی، اموال فوق الذکر را به فروش برساند. خریداران می توانند در مدت 5 روز قبل از زمان برگزاری مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی دادگاه بازدید نمایند. مزایده حضوری بوده و در راس ساعت مقرر و در محل مقرر برگزار می گردد. کسانی می توانند در مزایده شرکت کنند که اولا منع قانونی نداشته ثانیا 10 درصد قیمت پیشنهادی خود را نقدا به همراه داشته باشند. مال مورد مزایده به کسی فروخته می شود که بالاترین قیمت را پیشنهاد کند. کسی که در مزایده اخلال کند مطابق مقررات با وی رفتار خواهدشد. کسی که بعنوان خریدار مزایده شناخته شد بدوا نسبت به پرداخت ده درصد مبلغ پیشنهادی بصورت نقدی اقدام و حداکثر ظرف مهلت یک ماه از زمان انجام مزایده جهت تودیع مابقی آن به حساب سپرده دادگستری اقدام کند. انتقال سند اموال غیر منقول ویا تسلیم مال منقول منوط به واریز بهای مزایده و تایید مزایده از سوی دادگاه میباشد. در صورت عدم تایید مزایده کلیه مبالغ واریزی مسترد می شود. درصورت عدم واریز الباقی مبلغ مزایده در مهلت قانونی و یا اعلام انصراف از سوی خریدار 10 درصد واریزی پس ازکسرهزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهدشد. تشریفات مزایده با رعایت مقررات قانون اجرای احکام مدنی می باشد.

مامور دایره ابلاغ دادگاه محمدیه نسبت به الصاق آگهی در محل مزایده به آدرس دادگستری محمدیه و کلانتری و شهرداری و محل توقیف اموال واقع در پارکینگ پرستو الصاق گردد.

مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری محمدیه - اکبری

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی