مزایده   یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 مدل1388 - آگهی 53933

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810468126900082
تاریخ صدور:1398/08/16
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی(خانواده)مجتمع قضایی آخوند شهرستان همدان
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده خودرو (شش دانگ)

در پرونده کلاسه 981223 اجرایی طی دادنامه صادره از شعبه 6 دادگاه خانواده همدان

محکوم لها : خانم الهام نرگسی منصور فرزند بهرام با وکالت آقای محمود شکری

محکوم علیه: آقای جواد سهرابی مناف فرزند ابراهیم   

محکوم به : تعداد 30 قطعه سکه تمام بهار آزادی بابت مهریه و مبلغ 1160000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم لها و پرداخت نیم عشر دولتی برابر قانون

لذا با توجه به اینکه محکوم علیه نسبت به برائت ذمه خویش اقدامی نکرده است، این اجرا به درخواست محکوم لها اقدام به توقیف یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 متعلق به محکومً علیه به مشخصات ذیل نموده است:

-    یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 – مدل:1388 ، شماره انتظامی: 582 ط 41 ایران 18، رنگ: خاکستری متالیک، ظرفیت: جمعاً 5 نفر، تعداد سیلندر:4، تعداد محور: 2، نوع سوخت: بنزین، تعداد چرخ: 4، شماره موتور: 12488267620 ، شماره شاسی : NAAM01CA1AE127841

وضعیت ظاهری و فنی وسیله نقلیه: 1- خودرو بدون رنگ می باشد. 2- لاستیک های خودرو 80 درصد می باشد. 3- کارکرد کیلومتر خودرو 215870 می باشد.

با توجه به مدل خودرو مذکور بر اساس عرف عادله روز و با توجه به شرایط فوق، قیمت پایه کارشناسی خودرو 420000000 ریال معادل چهل و دو میلیون تومان ارزیابی می گردد. ضمناً هزینه پارکینگ روزانه مبلغ 38150 ریال می باشد.

محل توقف خودرو در پارکینگ ملت واقع در جاده قدیم قاسم آباد شهر همدان می باشد. لذا این اجرا به تاریخ 98/09/14 ساعت 08:30 تا 09:00 اقدام به برگزاری عملیات مزایده جهت تأدیه دین محکوم علیه می نماید. ضمناً محل برگزاری مزایده در دادگاه خانواده واقع در بالاتر از چهار راه میدان بار جنب پمپ بنزین – طبقه سوم –واحد مزایده  می باشد. مورد مزایده 5 روز قبل از مزایده قابل مشاهده است. برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد و فی المجلس مبالغ را  واریز نماید.

                                          اجرای احکام مجتمع خانواده همدان

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی