مزایده آهن آلات ، ورق ایرانیت و چوب زیر ایرانیتی - آگهی 53931

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810461773800147
تاریخ صدور:1398/08/15

شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان کردکوی

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:
بسمه تعالی

(آگهی مزایده مرحله اول)

نظر به اینکه محکوم علیه شرکت آجر پزی تحکیم رس کردکوی به موجب دادنامه های 92/48/1-1392/04/04 و 92/35-1392/02/18 و اجرائیه های صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی کردکوی به پرداخت مبلغ 84/742/557 ریال در حق محکوم له آقای شعبانعلی حاجی عیدی فرزند حسن و مبلغ 200/000 ریال بابت هزینه اجرائی دولت محکوم گردیده است و محکوم له بابت طلب خود مقدار 2245 کیلو گرم آهن آلات و 70 ورق ایرانیت 1در2/10 و 15 عدد چوب زیر ایرانیتی را توقیف نموده است که هر کیلو آهن آلات به مبلغ 38500 ریال و هر ورق ایرانیت به مبلغ 230/000 ریال و هر عدد چوب زیر ایرانیتی به مبلغ 1/500/000 ریال قیمت گذاری گردیده که مجموعآ به مبلغ 142/742/500 ریال اعلام قیمت شده است و به مزایده گذارده می شود که با توجه به درخواست خواهان و اقدامات انجام شده از طریق مزایده حضوری به فروش میرسد طالبین خرید می توانند پیشنهادات خود را در جلسه مزایده ارائه دهند. مکان :اجرای احکام مدنی دادگستری کردکوی زمان:مورخه : 1398/09/18 ساعت 9 الی 10 1 - مزایده از مبلغی که توسط کارشناس تعیین شده شروع می شود و برنده مزایده کسی خواهد بود که بالاترین مبلغ را درجلسه پیشنهاد دهد 2- مزایده با حضورنماینده اجرای احکام مدنی و نماینده دادسرای شهرستان کردکوی صورت خواهد گرفت . 3-برنده مزایده میبایست 10% مبلغ مورد خرید را نقداً بشماره حساب سپرده دادگستری کردکوی واریز نماید در صورتیکه الباقی مبلغ به میزان 90% را طی یکماه از تاریخ مزایده پرداخت نکند مبلغ ده درصد پرداختی وی با توجه به ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی به نفع دولت ضبط خواهد شد . 4- طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از اجرای مزایده به هماهنگی این اجرا از مال مورد نظر بازدید نمایند . 5 – انتقال مال پس از تشریفات قانونی و تائید صحت مزایده از ناحیه دادگاه صادر کننده دادنامه صورت خواهد گرفت . رمضانعلی موجرلو- مدیر دفتر شعبه اوّل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان کردکوی

 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی