مزایده چوب آلات و زغال بازداشتی جنگلی - آگهی 53657

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده  نوبت دوم
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل در نظر دارد چوب آلات و زغال بازداشتی جنگلی را از طریق مزایده عمومی با شرایط مندرج در اسناد به فروش برساند

نوع مواد بازداشتی مقدار قیمت کارشناسی به ریا
 قنداق  1321 اصله  105.680.000
 نیم بازو  141 اصله  5.640.000
 قنداق یک متری  194 اصله  9.700.000
 نیم بازوی یک متری  30 اصله  600.000
 گرده کاتین  54 اصله  3.240.000
 گرده بینه 4 اصله  8.000.000
 تخته در اندازه مختلف  500 اصله حدودا 20 متر مکعب  8.000.000
 گیاهان دارویی شقاقل 250 کیلوگرم  2.000.000
 زغال   5 تن  30.000.000
 هیزم   10 تن  8.000.000

مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخه 98.8.19
آخرین مهلت ارسال پیشنهادات: ساعت 14 روز چهارشنبه مورخه 98.8.29
تاریخ و محل بازگشایی پاکتها: ساعت 10 صبح پنج شنبه مورخه 98.8.30 در سالن جلسه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل
محل دریافت  پیشنهادات: از طریق سامانه الکترونیک دولت (ستاد)
هزینه درج آگهی و کارشناسی و کسورات قانونی بر عهده برنده مزایده می باشد

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی