مزایده 2دستگاه تابلوی 250امپری،یکدستگاه تابلوی 100امپری اندازه گیری و..... - آگهی 53084

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810463720500077
تاریخ صدور:1398/09/05
شعبه صادر کننده:اجرای احکام شعبه 1 دادگاه عمومی(حقوقی)دادگستری شهرستان گلپایگان
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده                                                                                                               

بدینوسیله در اجرای مواد 138و137قانون اجرای احکام مدنی موضوع پرونده کلاسه 980749مطروحه در شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان گلپایگان جهت اجرای حکم شماره 9709973720100973مورخه 25/9/1397صادره از سوی شعبه اول حقوقی  دادگستری  گلپایگان موضوع تقاضای فروش اموال محکوم علیه سپهر بیاتی که در حق محکوم له حیدر رهنمائی  با وکالت خانم قربانی توقیف  که طبق نظر کارشناسی شامل 1- تابلوی 250امپری اندازه گیری 2دستگاه  هردو بمبلغ 90/000/000ریال و 2-تابلوی 100امپری اندازه گیری  یک دستگاه بمبلغ 40/000/000ریال و 3- تابلوی 160 دو فیدر عمومی  یکدستگاه بمبلغ 60/000/000ریال  4- تابلوی روتیری سه درب  سه دستگاه بمبلغ 45/000/000ریال 5- تابلوی روتیری دو درب سه دستگاه  هر سه مبلغ 36/000/000ریال 6- کابل آلو مینیوم 185*1  180متر جمعا بمبلغ 41/400/000ریال 7- کابل خود نگهدار 25+25+50*4  بمیزان 314متر جمعا 87/920/000ریال  و8- کابل خودنگهدار 70+25+70*4 بمیزان 100متر مربع جمعا 32/000/000ریال  که مجموع اموال فوق الذکر بملغ 432/320/000ریال ارزیابی شده که مبلغ  مزایده از قیمت مذکورشروع وتاریخ مزایده روز دوشنبه مورخه  18/9/1398 از ساعت8:30الی 9:00تعین ومحل مزایده دفتراجرای احکام مدنی دادگستری گلپایگان و حضوری میباشدشرکت کنندگان میتوانند 5روز قبل از مزایده از مورد مزایده دیدن و در مزایده شرکت نمایند مزایده به کسی تعلق خواهد گرفت که بالاترین قیمت را پیشنهاد و میبایست 10% بها را فی المجلس ومابقی را ظرف مهلت مقرر قانونی پرداخت نمایند در صورت عدم پرداخت مبلغ ده درصد بنفع دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شد

ضمنا یک نسخه از مزایده در تابلوی اعلانات نصب شد

مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری گلپایگان  حبیبی 

 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی