مزایده یکدستگاه خودروی سواری هیوندا سانتافه مدل 2008 - آگهی 52762

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810460256000011
تاریخ صدور:1398/08/04
شعبه صادر کننده:اجرای احکام شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول پرونده کلاسه  950208ج

به موجب اجرائیه صادره از شعبه 6 دادگاه عمومی تهران محکوم علیه آقای  عباس حسینی  محکوم به پرداخت مبلغ 11/394/876/288  ریال بابت محکوم به در حق محکوم له آقای  امیر حسین ابوالحسنی  چیمه  ومبلغ569/743/814ریال بابت نیم عشر اجرائی   می باشد که حسب تقاضای ایشان خودروی  ذیل متعلق به محکوم علیه توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل به مبلغ    1/800/000/000       ریال ارزیابی گردیده است.

یک دستگاه خودروی سواری  هیوندا سانتافه به رنگ مشکی      با نوع سوخت  بنزینی به شماره انتظامی 84ی149ایران33      که  خودرو مذکور مدل2008قریب به دوازده سال فعالیت 260000کیلومتری داشته ولاستیکها مستعمل بدنه دارای زدگی وخوردگی است وسایر امکانات وoptionهیوندا مدل 2008را دارد.کارشناس قیمت پایه مزایده  خودروی موصوف را به مبلغ    1/800/000/000  ریال تعیین نموده است. مقرر گردید خودروی مذکور در تاریخ1398/8/29از ساعت  13/30الی  14 در نشانی تهران خیابان ازادی اول جاده مخصوص خیابان رحمانی  جنب پمپ گاز پارکینگ عرفان  از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه شروع و کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود.ده درصد ثمن معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و خریدارباید ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده الباقی مبلغ را به حساب سیبای شماره 2171299008005  به نام  سپرده دادگستری نزد بانک ملی شعبه وزارت دادگستری واریزنموده و قبض آن را به این شعبه تسلیم نماید.درغیر اینصورت 10 درصد پرداختی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و تائید مزایده خودروی مذکور به خریدار تحویل خواهد شد.کسانیکه که تمایل  به شرکت در مزایده و بازدید مال مورد مزایده را دارند می توانند 5 روز قبل از مزایده به اجرای احکام این شعبه مراجعه تا مقدمات بازدید آنها فراهم گردد.ضمنا کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده خریدار می باشد.

اجرای احکام  شعبه 6دادگاه عمومی تهران

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی